NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 2:12

2:12 pro <4253> tou <3588> gar <1063> elyein <2064> (5629) tinav <5100> apo <575> iakwbou <2385> meta <3326> twn <3588> eynwn <1484> sunhsyien <4906> (5707) ote <3753> de <1161> hlyon <2064> (5627) upestellen <5288> (5707) kai <2532> afwrizen <873> (5707) eauton <1438> foboumenov <5399> (5740) touv <3588> ek <1537> peritomhv <4061>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org