NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 2:1-10

2:1 epeita <1899> dia <1223> dekatessarwn <1180> etwn <2094> palin <3825> anebhn <305> (5627) eiv <1519> ierosoluma <2414> meta <3326> barnaba <921> sumparalabwn <4838> (5631) kai <2532> titon <5103>

2:2 anebhn <305> (5627) de <1161> kata <2596> apokaluqin <602> kai <2532> aneyemhn <394> (5639) autoiv <846> to <3588> euaggelion <2098> o <3739> khrussw <2784> (5719) en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kat <2596> idian <2398> de <1161> toiv <3588> dokousin <1380> (5723) mh <3361> pwv <4458> eiv <1519> kenon <2756> trecw <5143> (5725) h <2228> edramon <5143> (5627)

2:3 all <235> oude <3761> titov <5103> o <3588> sun <4862> emoi <1698> ellhn <1672> wn <1510> (5752) hnagkasyh <315> (5681) peritmhyhnai <4059> (5683)

2:4 dia <1223> de <1161> touv <3588> pareisaktouv <3920> qeudadelfouv <5569> oitinev <3748> pareishlyon <3922> (5627) kataskophsai <2684> (5658) thn <3588> eleuyerian <1657> hmwn <2257> hn <3739> ecomen <2192> (5719) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> ina <2443> hmav <2248> katadoulwsousin <2615> (5692)

2:5 oiv <3739> oude <3761> prov <4314> wran <5610> eixamen <1502> (5656) th <3588> upotagh <5292> ina <2443> h <3588> alhyeia <225> tou <3588> euaggeliou <2098> diameinh <1265> (5661) prov <4314> umav <5209>

2:6 apo <575> de <1161> twn <3588> dokountwn <1380> (5723) einai <1510> (5750) ti <5100> opoioi <3697> pote <4218> hsan <1510> (5713) ouden <3762> moi <3427> diaferei <1308> (5719) proswpon <4383> [o] <3588> yeov <2316> anyrwpou <444> ou <3756> lambanei <2983> (5719) emoi <1698> gar <1063> oi <3588> dokountev <1380> (5723) ouden <3762> prosaneyento <4323> (5639)

2:7 alla <235> tounantion <5121> idontev <1492> (5631) oti <3754> pepisteumai <4100> (5769) to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> akrobustiav <203> kaywv <2531> petrov <4074> thv <3588> peritomhv <4061>

2:8 o <3588> gar <1063> energhsav <1754> (5660) petrw <4074> eiv <1519> apostolhn <651> thv <3588> peritomhv <4061> enhrghsen <1754> (5656) kai <2532> emoi <1698> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484>

2:9 kai <2532> gnontev <1097> (5631) thn <3588> carin <5485> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) moi <3427> iakwbov <2385> kai <2532> khfav <2786> kai <2532> iwannhv <2491> oi <3588> dokountev <1380> (5723) stuloi <4769> einai <1510> (5750) dexiav <1188> edwkan <1325> (5656) emoi <1698> kai <2532> barnaba <921> koinwniav <2842> ina <2443> hmeiv <2249> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> autoi <846> de <1161> eiv <1519> thn <3588> peritomhn <4061>

2:10 monon <3440> twn <3588> ptwcwn <4434> ina <2443> mnhmoneuwmen <3421> (5725) o <3739> kai <2532> espoudasa <4704> (5656) auto <846> touto <5124> poihsai <4160> (5658)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org