NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 6:11-18

6:11 endusasye <1746> (5669) thn <3588> panoplian <3833> tou <3588> yeou <2316> prov <4314> to <3588> dunasyai <1410> (5738) umav <5209> sthnai <2476> (5629) prov <4314> tav <3588> meyodeiav <3180> tou <3588> diabolou <1228>

6:12 oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) hmin <2254> h <3588> palh <3823> prov <4314> aima <129> kai <2532> sarka <4561> alla <235> prov <4314> tav <3588> arcav <746> prov <4314> tav <3588> exousiav <1849> prov <4314> touv <3588> kosmokratorav <2888> tou <3588> skotouv <4655> toutou <5127> prov <4314> ta <3588> pneumatika <4152> thv <3588> ponhriav <4189> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032>

6:13 dia <1223> touto <5124> analabete <353> (5628) thn <3588> panoplian <3833> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> dunhyhte <1410> (5667) antisthnai <436> (5629) en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> ponhra <4190> kai <2532> apanta <537> katergasamenoi <2716> (5666) sthnai <2476> (5629)

6:14 sthte <2476> (5628) oun <3767> perizwsamenoi <4024> (5671) thn <3588> osfun <3751> umwn <5216> en <1722> alhyeia <225> kai <2532> endusamenoi <1746> (5671) ton <3588> ywraka <2382> thv <3588> dikaiosunhv <1343>

6:15 kai <2532> upodhsamenoi <5265> (5671) touv <3588> podav <4228> en <1722> etoimasia <2091> tou <3588> euaggeliou <2098> thv <3588> eirhnhv <1515>

6:16 en <1722> pasin <3956> analabontev <353> (5631) ton <3588> yureon <2375> thv <3588> pistewv <4102> en <1722> w <3739> dunhsesye <1410> (5695) panta <3956> ta <3588> belh <956> tou <3588> ponhrou <4190> [ta] <3588> pepurwmena <4448> (5772) sbesai <4570> (5658)

6:17 kai <2532> thn <3588> perikefalaian <4030> tou <3588> swthriou <4992> dexasye <1209> (5663) kai <2532> thn <3588> macairan <3162> tou <3588> pneumatov <4151> o <3739> estin <1510> (5748) rhma <4487> yeou <2316>

6:18 dia <1223> pashv <3956> proseuchv <4335> kai <2532> dehsewv <1162> proseucomenoi <4336> (5740) en <1722> panti <3956> kairw <2540> en <1722> pneumati <4151> kai <2532> eiv <1519> auto <846> agrupnountev <69> (5723) en <1722> pash <3956> proskarterhsei <4343> kai <2532> dehsei <1162> peri <4012> pantwn <3956> twn <3588> agiwn <40>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org