NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 6:11-12

6:11 endusasye <1746> (5669) thn <3588> panoplian <3833> tou <3588> yeou <2316> prov <4314> to <3588> dunasyai <1410> (5738) umav <5209> sthnai <2476> (5629) prov <4314> tav <3588> meyodeiav <3180> tou <3588> diabolou <1228>

6:12 oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) hmin <2254> h <3588> palh <3823> prov <4314> aima <129> kai <2532> sarka <4561> alla <235> prov <4314> tav <3588> arcav <746> prov <4314> tav <3588> exousiav <1849> prov <4314> touv <3588> kosmokratorav <2888> tou <3588> skotouv <4655> toutou <5127> prov <4314> ta <3588> pneumatika <4152> thv <3588> ponhriav <4189> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org