NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 6:10-13

6:10 tou <3588> loipou <3064> endunamousye <1743> (5744) en <1722> kuriw <2962> kai <2532> en <1722> tw <3588> kratei <2904> thv <3588> iscuov <2479> autou <846>

6:11 endusasye <1746> (5669) thn <3588> panoplian <3833> tou <3588> yeou <2316> prov <4314> to <3588> dunasyai <1410> (5738) umav <5209> sthnai <2476> (5629) prov <4314> tav <3588> meyodeiav <3180> tou <3588> diabolou <1228>

6:12 oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) hmin <2254> h <3588> palh <3823> prov <4314> aima <129> kai <2532> sarka <4561> alla <235> prov <4314> tav <3588> arcav <746> prov <4314> tav <3588> exousiav <1849> prov <4314> touv <3588> kosmokratorav <2888> tou <3588> skotouv <4655> toutou <5127> prov <4314> ta <3588> pneumatika <4152> thv <3588> ponhriav <4189> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032>

6:13 dia <1223> touto <5124> analabete <353> (5628) thn <3588> panoplian <3833> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> dunhyhte <1410> (5667) antisthnai <436> (5629) en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> ponhra <4190> kai <2532> apanta <537> katergasamenoi <2716> (5666) sthnai <2476> (5629)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org