NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 5:8-14

5:8 hte <1510> (5713) gar <1063> pote <4218> skotov <4655> nun <3568> de <1161> fwv <5457> en <1722> kuriw <2962> wv <5613> tekna <5043> fwtov <5457> peripateite <4043> (5720)

5:9 o <3588> gar <1063> karpov <2590> tou <3588> fwtov <5457> en <1722> pash <3956> agaywsunh <19> kai <2532> dikaiosunh <1343> kai <2532> alhyeia <225>

5:10 dokimazontev <1381> (5723) ti <5101> estin <1510> (5748) euareston <2101> tw <3588> kuriw <2962>

5:11 kai <2532> mh <3361> sugkoinwneite <4790> (5720) toiv <3588> ergoiv <2041> toiv <3588> akarpoiv <175> tou <3588> skotouv <4655> mallon <3123> de <1161> kai <2532> elegcete <1651> (5720)

5:12 ta <3588> gar <1063> krufh <2931> ginomena <1096> (5740) up <5259> autwn <846> aiscron <150> estin <1510> (5748) kai <2532> legein <3004> (5721)

5:13 ta <3588> de <1161> panta <3956> elegcomena <1651> (5746) upo <5259> tou <3588> fwtov <5457> faneroutai <5319> (5743) pan <3956> gar <1063> to <3588> faneroumenon <5319> (5746) fwv <5457> estin <1510> (5748)

5:14 dio <1352> legei <3004> (5719) egeire <1453> (5720) o <3588> kayeudwn <2518> (5723) kai <2532> anasta <450> (5628) ek <1537> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> epifausei <2017> (5692) soi <4671> o <3588> cristov <5547>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org