NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 5:5-6

5:5 touto <5124> gar <1063> iste <1492> (5759) ginwskontev <1097> (5723) oti <3754> pav <3956> pornov <4205> h <2228> akayartov <169> h <2228> pleonekthv <4123> o <3739> estin <1510> (5748) eidwlolatrhv <1496> ouk <3756> ecei <2192> (5719) klhronomian <2817> en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> cristou <5547> kai <2532> yeou <2316>

5:6 mhdeiv <3367> umav <5209> apatatw <538> (5720) kenoiv <2756> logoiv <3056> dia <1223> tauta <5023> gar <1063> ercetai <2064> (5736) h <3588> orgh <3709> tou <3588> yeou <2316> epi <1909> touv <3588> uiouv <5207> thv <3588> apeiyeiav <543>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org