NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 3:9-10

3:9 kai <2532> fwtisai <5461> (5658) tiv <5101> h <3588> oikonomia <3622> tou <3588> musthriou <3466> tou <3588> apokekrummenou <613> (5772) apo <575> twn <3588> aiwnwn <165> en <1722> tw <3588> yew <2316> tw <3588> ta <3588> panta <3956> ktisanti <2936> (5660)

3:10 ina <2443> gnwrisyh <1107> (5686) nun <3568> taiv <3588> arcaiv <746> kai <2532> taiv <3588> exousiaiv <1849> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032> dia <1223> thv <3588> ekklhsiav <1577> h <3588> polupoikilov <4182> sofia <4678> tou <3588> yeou <2316>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org