NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 3:8-10

3:8 emoi <1698> tw <3588> elacistoterw <1647> pantwn <3956> agiwn <40> edoyh <1325> (5681) h <3588> cariv <5485> auth <3778> toiv <3588> eynesin <1484> euaggelisasyai <2097> (5670) to <3588> anexicniaston <421> ploutov <4149> tou <3588> cristou <5547>

3:9 kai <2532> fwtisai <5461> (5658) tiv <5101> h <3588> oikonomia <3622> tou <3588> musthriou <3466> tou <3588> apokekrummenou <613> (5772) apo <575> twn <3588> aiwnwn <165> en <1722> tw <3588> yew <2316> tw <3588> ta <3588> panta <3956> ktisanti <2936> (5660)

3:10 ina <2443> gnwrisyh <1107> (5686) nun <3568> taiv <3588> arcaiv <746> kai <2532> taiv <3588> exousiaiv <1849> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032> dia <1223> thv <3588> ekklhsiav <1577> h <3588> polupoikilov <4182> sofia <4678> tou <3588> yeou <2316>

Ephesians 3:16

3:16 ina <2443> dw <1325> (5632) umin <5213> kata <2596> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> dunamei <1411> krataiwyhnai <2901> (5683) dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> autou <846> eiv <1519> ton <3588> esw <2080> anyrwpon <444>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org