NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 3:7-9

3:7 ou <3739> egenhyhn <1096> (5675) diakonov <1249> kata <2596> thn <3588> dwrean <1431> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> doyeishv <1325> (5685) moi <3427> kata <2596> thn <3588> energeian <1753> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846>

3:8 emoi <1698> tw <3588> elacistoterw <1647> pantwn <3956> agiwn <40> edoyh <1325> (5681) h <3588> cariv <5485> auth <3778> toiv <3588> eynesin <1484> euaggelisasyai <2097> (5670) to <3588> anexicniaston <421> ploutov <4149> tou <3588> cristou <5547>

3:9 kai <2532> fwtisai <5461> (5658) tiv <5101> h <3588> oikonomia <3622> tou <3588> musthriou <3466> tou <3588> apokekrummenou <613> (5772) apo <575> twn <3588> aiwnwn <165> en <1722> tw <3588> yew <2316> tw <3588> ta <3588> panta <3956> ktisanti <2936> (5660)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org