NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 3:2-7

3:2 ei <1487> ge <1065> hkousate <191> (5656) thn <3588> oikonomian <3622> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> doyeishv <1325> (5685) moi <3427> eiv <1519> umav <5209>

3:3 [oti] <3754> kata <2596> apokaluqin <602> egnwrisyh <1107> (5681) moi <3427> to <3588> musthrion <3466> kaywv <2531> proegraqa <4270> (5656) en <1722> oligw <3641>

3:4 prov <4314> o <3739> dunasye <1410> (5736) anaginwskontev <314> (5723) nohsai <3539> (5658) thn <3588> sunesin <4907> mou <3450> en <1722> tw <3588> musthriw <3466> tou <3588> cristou <5547>

3:5 o <3739> eteraiv <2087> geneaiv <1074> ouk <3756> egnwrisyh <1107> (5681) toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> wv <5613> nun <3568> apekalufyh <601> (5681) toiv <3588> agioiv <40> apostoloiv <652> autou <846> kai <2532> profhtaiv <4396> en <1722> pneumati <4151>

3:6 einai <1510> (5750) ta <3588> eynh <1484> sugklhronoma <4789> kai <2532> susswma <4954> kai <2532> summetoca <4830> thv <3588> epaggeliav <1860> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> dia <1223> tou <3588> euaggeliou <2098>

3:7 ou <3739> egenhyhn <1096> (5675) diakonov <1249> kata <2596> thn <3588> dwrean <1431> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> doyeishv <1325> (5685) moi <3427> kata <2596> thn <3588> energeian <1753> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org