NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 1:6

1:6 eiv <1519> epainon <1868> doxhv <1391> thv <3588> caritov <5485> autou <846> hv <3739> ecaritwsen <5487> (5656) hmav <2248> en <1722> tw <3588> hgaphmenw <25> (5772)

Ephesians 1:12

1:12 eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) hmav <2248> eiv <1519> epainon <1868> doxhv <1391> autou <846> touv <3588> prohlpikotav <4276> (5761) en <1722> tw <3588> cristw <5547>

Ephesians 1:14

1:14 o <3739> estin <1510> (5748) arrabwn <728> thv <3588> klhronomiav <2817> hmwn <2257> eiv <1519> apolutrwsin <629> thv <3588> peripoihsewv <4047> eiv <1519> epainon <1868> thv <3588> doxhv <1391> autou <846>

Ephesians 1:18

1:18 pefwtismenouv <5461> (5772) touv <3588> ofyalmouv <3788> thv <3588> kardiav <2588> [umwn] <5216> eiv <1519> to <3588> eidenai <1492> (5760) umav <5209> tiv <5101> estin <1510> (5748) h <3588> elpiv <1680> thv <3588> klhsewv <2821> autou <846> tiv <5101> o <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> klhronomiav <2817> autou <846> en <1722> toiv <3588> agioiv <40>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org