NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 1:15-16

1:15 dia <1223> touto <5124> kagw <2504> akousav <191> (5660) thn <3588> kay <2596> umav <5209> pistin <4102> en <1722> tw <3588> kuriw <2962> ihsou <2424> kai <2532> thn <3588> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> agiouv <40>

1:16 ou <3756> pauomai <3973> (5731) eucaristwn <2168> (5723) uper <5228> umwn <5216> mneian <3417> poioumenov <4160> (5734) epi <1909> twn <3588> proseucwn <4335> mou <3450>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org