NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 1:12-13

1:12 eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) hmav <2248> eiv <1519> epainon <1868> doxhv <1391> autou <846> touv <3588> prohlpikotav <4276> (5761) en <1722> tw <3588> cristw <5547>

1:13 en <1722> w <3739> kai <2532> umeiv <5210> akousantev <191> (5660) ton <3588> logon <3056> thv <3588> alhyeiav <225> to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> swthriav <4991> umwn <5216> en <1722> w <3739> kai <2532> pisteusantev <4100> (5660) esfragisyhte <4972> (5681) tw <3588> pneumati <4151> thv <3588> epaggeliav <1860> tw <3588> agiw <40>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org