NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 3:22-24

3:22 oi <3588> douloi <1401> upakouete <5219> (5720) kata <2596> panta <3956> toiv <3588> kata <2596> sarka <4561> kurioiv <2962> mh <3361> en <1722> ofyalmodouliaiv <3787> wv <5613> anyrwpareskoi <441> all <235> en <1722> aplothti <572> kardiav <2588> foboumenoi <5399> (5740) ton <3588> kurion <2962>

3:23 o <3739> ean <1437> poihte <4160> (5725) ek <1537> quchv <5590> ergazesye <2038> (5737) wv <5613> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> ouk <3756> anyrwpoiv <444>

3:24 eidotev <1492> (5761) oti <3754> apo <575> kuriou <2962> apolhmqesye <618> (5695) thn <3588> antapodosin <469> thv <3588> klhronomiav <2817> tw <3588> kuriw <2962> cristw <5547> douleuete <1398> (5719)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org