NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:9-13

1:9 dia <1223> touto <5124> kai <2532> hmeiv <2249> af <575> hv <3739> hmerav <2250> hkousamen <191> (5656) ou <3756> pauomeya <3973> (5731) uper <5228> umwn <5216> proseucomenoi <4336> (5740) kai <2532> aitoumenoi <154> (5734) ina <2443> plhrwyhte <4137> (5686) thn <3588> epignwsin <1922> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846> en <1722> pash <3956> sofia <4678> kai <2532> sunesei <4907> pneumatikh <4152>

1:10 peripathsai <4043> (5658) axiwv <516> tou <3588> kuriou <2962> eiv <1519> pasan <3956> areskeian <699> en <1722> panti <3956> ergw <2041> agayw <18> karpoforountev <2592> (5723) kai <2532> auxanomenoi <837> (5746) th <3588> epignwsei <1922> tou <3588> yeou <2316>

1:11 en <1722> pash <3956> dunamei <1411> dunamoumenoi <1412> (5746) kata <2596> to <3588> kratov <2904> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> eiv <1519> pasan <3956> upomonhn <5281> kai <2532> makroyumian <3115> meta <3326> carav <5479>

1:12 eucaristountev <2168> (5723) tw <3588> patri <3962> tw <3588> ikanwsanti <2427> (5660) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> merida <3310> tou <3588> klhrou <2819> twn <3588> agiwn <40> en <1722> tw <3588> fwti <5457>

1:13 ov <3739> errusato <4506> (5673) hmav <2248> ek <1537> thv <3588> exousiav <1849> tou <3588> skotouv <4655> kai <2532> metesthsen <3179> (5656) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> uiou <5207> thv <3588> agaphv <26> autou <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org