NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:5

1:5 dia <1223> thn <3588> elpida <1680> thn <3588> apokeimenhn <606> (5740) umin <5213> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> hn <3739> prohkousate <4257> (5656) en <1722> tw <3588> logw <3056> thv <3588> alhyeiav <225> tou <3588> euaggeliou <2098>

Colossians 1:23

1:23 ei <1487> ge <1065> epimenete <1961> (5719) th <3588> pistei <4102> teyemeliwmenoi <2311> (5772) kai <2532> edraioi <1476> kai <2532> mh <3361> metakinoumenoi <3334> (5746) apo <575> thv <3588> elpidov <1680> tou <3588> euaggeliou <2098> ou <3739> hkousate <191> (5656) tou <3588> khrucyentov <2784> (5685) en <1722> pash <3956> ktisei <2937> th <3588> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772> ou <3739> egenomhn <1096> (5633) egw <1473> paulov <3972> diakonov <1249>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org