NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:4

1:4 akousantev <191> (5660) thn <3588> pistin <4102> umwn <5216> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> kai <2532> thn <3588> agaphn <26> [hn <3739> ecete] <2192> (5719) eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> agiouv <40>

Colossians 2:5

2:5 ei <1487> gar <1063> kai <2532> th <3588> sarki <4561> apeimi <548> (5748) alla <235> tw <3588> pneumati <4151> sun <4862> umin <5213> eimi <1510> (5748) cairwn <5463> (5723) kai <2532> blepwn <991> (5723) umwn <5216> thn <3588> taxin <5010> kai <2532> to <3588> sterewma <4733> thv <3588> eiv <1519> criston <5547> pistewv <4102> umwn <5216>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org