NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:23

1:23 ei <1487> ge <1065> epimenete <1961> (5719) th <3588> pistei <4102> teyemeliwmenoi <2311> (5772) kai <2532> edraioi <1476> kai <2532> mh <3361> metakinoumenoi <3334> (5746) apo <575> thv <3588> elpidov <1680> tou <3588> euaggeliou <2098> ou <3739> hkousate <191> (5656) tou <3588> khrucyentov <2784> (5685) en <1722> pash <3956> ktisei <2937> th <3588> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772> ou <3739> egenomhn <1096> (5633) egw <1473> paulov <3972> diakonov <1249>

Colossians 1:27

1:27 oiv <3739> hyelhsen <2309> (5656) o <3588> yeov <2316> gnwrisai <1107> (5658) ti <5101> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> musthriou <3466> toutou <5127> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> o <3588> estin <1510> (5748) cristov <5547> en <1722> umin <5213> h <3588> elpiv <1680> thv <3588> doxhv <1391>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org