NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:15-20

1:15 ov <3739> estin <1510> (5748) eikwn <1504> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> aoratou <517> prwtotokov <4416> pashv <3956> ktisewv <2937>

1:16 oti <3754> en <1722> autw <846> ektisyh <2936> (5681) ta <3588> panta <3956> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> ta <3588> orata <3707> kai <2532> ta <3588> aorata <517> eite <1535> yronoi <2362> eite <1535> kuriothtev <2963> eite <1535> arcai <746> eite <1535> exousiai <1849> ta <3588> panta <3956> di <1223> autou <846> kai <2532> eiv <1519> auton <846> ektistai <2936> (5769)

1:17 kai <2532> autov <846> estin <1510> (5748) pro <4253> pantwn <3956> kai <2532> ta <3588> panta <3956> en <1722> autw <846> sunesthken <4921> (5758)

1:18 kai <2532> autov <846> estin <1510> (5748) h <3588> kefalh <2776> tou <3588> swmatov <4983> thv <3588> ekklhsiav <1577> ov <3739> estin <1510> (5748) [h] <3588> arch <746> prwtotokov <4416> ek <1537> twn <3588> nekrwn <3498> ina <2443> genhtai <1096> (5638) en <1722> pasin <3956> autov <846> prwteuwn <4409> (5723)

1:19 oti <3754> en <1722> autw <846> eudokhsen <2106> (5656) pan <3956> to <3588> plhrwma <4138> katoikhsai <2730> (5658)

1:20 kai <2532> di <1223> autou <846> apokatallaxai <604> (5658) ta <3588> panta <3956> eiv <1519> auton <846> eirhnopoihsav <1517> (5660) dia <1223> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> staurou <4716> autou <846> [di <1223> autou] <846> eite <1535> ta <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> eite <1535> ta <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

Colossians 2:3

2:3 en <1722> w <3739> eisin <1510> (5748) pantev <3956> oi <3588> yhsauroi <2344> thv <3588> sofiav <4678> kai <2532> gnwsewv <1108> apokrufoi <614>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org