NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Colossians 1:15

1:15 ov <3739> estin <1510> (5748) eikwn <1504> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> aoratou <517> prwtotokov <4416> pashv <3956> ktisewv <2937>

Colossians 1:18

1:18 kai <2532> autov <846> estin <1510> (5748) h <3588> kefalh <2776> tou <3588> swmatov <4983> thv <3588> ekklhsiav <1577> ov <3739> estin <1510> (5748) [h] <3588> arch <746> prwtotokov <4416> ek <1537> twn <3588> nekrwn <3498> ina <2443> genhtai <1096> (5638) en <1722> pasin <3956> autov <846> prwteuwn <4409> (5723)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org