NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 9:40-41

9:40 ekbalwn <1544> (5631) de <1161> exw <1854> pantav <3956> o <3588> petrov <4074> kai <2532> yeiv <5087> (5631) ta <3588> gonata <1119> proshuxato <4336> (5662) kai <2532> epistreqav <1994> (5660) prov <4314> to <3588> swma <4983> eipen <2036> (5627) tabiya <5000> anasthyi <450> (5628) h <3588> de <1161> hnoixen <455> (5656) touv <3588> ofyalmouv <3788> authv <846> kai <2532> idousa <1492> (5631) ton <3588> petron <4074> anekayisen <339> (5656)

9:41 douv <1325> (5631) de <1161> auth <846> ceira <5495> anesthsen <450> (5656) authn <846> fwnhsav <5455> (5660) de <1161> touv <3588> agiouv <40> kai <2532> tav <3588> chrav <5503> paresthsen <3936> (5656) authn <846> zwsan <2198> (5723)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org