NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 9:39

9:39 anastav <450> (5631) de <1161> petrov <4074> sunhlyen <4905> (5627) autoiv <846> on <3739> paragenomenon <3854> (5637) anhgagon <321> (5627) eiv <1519> to <3588> uperwon <5253> kai <2532> paresthsan <3936> (5656) autw <846> pasai <3956> ai <3588> chrai <5503> klaiousai <2799> (5723) kai <2532> epideiknumenai <1925> (5734) citwnav <5509> kai <2532> imatia <2440> osa <3745> epoiei <4160> (5707) met <3326> autwn <846> ousa <1510> (5752) h <3588> dorkav <1393>

Acts 27:23

27:23 paresth <3936> (5627) gar <1063> moi <3427> tauth <3778> th <3588> nukti <3571> tou <3588> yeou <2316> ou <3739> eimi <1510> (5748) w <3739> kai <2532> latreuw <3000> (5719) aggelov <32>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org