NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 9:31

9:31 h <3588> men <3303> oun <3767> ekklhsia <1577> kay <2596> olhv <3650> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> galilaiav <1056> kai <2532> samareiav <4540> eicen <2192> (5707) eirhnhn <1515> oikodomoumenh <3618> (5746) kai <2532> poreuomenh <4198> (5740) tw <3588> fobw <5401> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> th <3588> paraklhsei <3874> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> eplhyuneto <4129> (5712)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org