NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 9:21-22

9:21 existanto <1839> (5710) de <1161> pantev <3956> oi <3588> akouontev <191> (5723) kai <2532> elegon <3004> (5707) ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> poryhsav <4199> (5660) en <1722> ierousalhm <2419> touv <3588> epikaloumenouv <1941> (5734) to <3588> onoma <3686> touto <5124> kai <2532> wde <5602> eiv <1519> touto <5124> elhluyei <2064> (5715) ina <2443> dedemenouv <1210> (5772) autouv <846> agagh <71> (5632) epi <1909> touv <3588> arciereiv <749>

9:22 saulov <4569> de <1161> mallon <3123> enedunamouto <1743> (5712) kai <2532> sunecunnen <4797> (5707) ioudaiouv <2453> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) en <1722> damaskw <1154> sumbibazwn <4822> (5723) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org