NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 8:26

8:26 aggelov <32> de <1161> kuriou <2962> elalhsen <2980> (5656) prov <4314> filippon <5376> legwn <3004> (5723) anasthyi <450> (5628) kai <2532> poreuou <4198> (5737) kata <2596> meshmbrian <3314> epi <1909> thn <3588> odon <3598> thn <3588> katabainousan <2597> (5723) apo <575> ierousalhm <2419> eiv <1519> gazan <1048> auth <3778> estin <1510> (5748) erhmov <2048>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org