NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 8:25-27

8:25 oi <3588> men <3303> oun <3767> diamarturamenoi <1263> (5666) kai <2532> lalhsantev <2980> (5660) ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962> upestrefon <5290> (5707) eiv <1519> ierosoluma <2414> pollav <4183> te <5037> kwmav <2968> twn <3588> samaritwn <4541> euhggelizonto <2097> (5710)

8:26 aggelov <32> de <1161> kuriou <2962> elalhsen <2980> (5656) prov <4314> filippon <5376> legwn <3004> (5723) anasthyi <450> (5628) kai <2532> poreuou <4198> (5737) kata <2596> meshmbrian <3314> epi <1909> thn <3588> odon <3598> thn <3588> katabainousan <2597> (5723) apo <575> ierousalhm <2419> eiv <1519> gazan <1048> auth <3778> estin <1510> (5748) erhmov <2048>

8:27 kai <2532> anastav <450> (5631) eporeuyh <4198> (5675) kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> aiyioq <128> eunoucov <2135> dunasthv <1413> kandakhv <2582> basilisshv <938> aiyiopwn <128> ov <3739> hn <1510> (5713) epi <1909> pashv <3956> thv <3588> gazhv <1047> authv <846> [ov] <3739> elhluyei <2064> (5715) proskunhswn <4352> (5694) eiv <1519> ierousalhm <2419>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org