NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 8:25

8:25 oi <3588> men <3303> oun <3767> diamarturamenoi <1263> (5666) kai <2532> lalhsantev <2980> (5660) ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962> upestrefon <5290> (5707) eiv <1519> ierosoluma <2414> pollav <4183> te <5037> kwmav <2968> twn <3588> samaritwn <4541> euhggelizonto <2097> (5710)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org