NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 8:18-20

8:18 idwn <3708> (5631) de <1161> o <3588> simwn <4613> oti <3754> dia <1223> thv <3588> epiyesewv <1936> twn <3588> ceirwn <5495> twn <3588> apostolwn <652> didotai <1325> (5743) to <3588> pneuma <4151> proshnegken <4374> (5656) autoiv <846> crhmata <5536>

8:19 legwn <3004> (5723) dote <1325> (5628) kamoi <2504> thn <3588> exousian <1849> tauthn <3778> ina <2443> w <3739> ean <1437> epiyw <2007> (5632) tav <3588> ceirav <5495> lambanh <2983> (5725) pneuma <4151> agion <40>

8:20 petrov <4074> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> to <3588> argurion <694> sou <4675> sun <4862> soi <4671> eih <1510> (5751) eiv <1519> apwleian <684> oti <3754> thn <3588> dwrean <1431> tou <3588> yeou <2316> enomisav <3543> (5656) dia <1223> crhmatwn <5536> ktasyai <2932> (5738)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org