NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:9

7:9 kai <2532> oi <3588> patriarcai <3966> zhlwsantev <2206> (5660) ton <3588> iwshf <2501> apedonto <591> (5639) eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> yeov <2316> met <3326> autou <846>

Acts 7:27

7:27 o <3588> de <1161> adikwn <91> (5723) ton <3588> plhsion <4139> apwsato <683> (5662) auton <846> eipwn <2036> (5631) tiv <5101> se <4571> katesthsen <2525> (5656) arconta <758> kai <2532> dikasthn <1348> ef <1909> hmwn <2257>

Acts 7:35

7:35 touton <5126> ton <3588> mwushn <3475> on <3739> hrnhsanto <720> (5662) eipontev <2036> (5631) tiv <5101> se <4571> katesthsen <2525> (5656) arconta <758> kai <2532> dikasthn <1348> touton <5126> o <3588> yeov <2316> kai <2532> arconta <758> kai <2532> lutrwthn <3086> apestalken <649> (5758) sun <4862> ceiri <5495> aggelou <32> tou <3588> ofyentov <3700> (5685) autw <846> en <1722> th <3588> batw <942>

Acts 7:39

7:39 w <3739> ouk <3756> hyelhsan <2309> (5656) uphkooi <5255> genesyai <1096> (5635) oi <3588> paterev <3962> hmwn <2257> alla <235> apwsanto <683> (5662) kai <2532> estrafhsan <4762> (5648) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> autwn <846> eiv <1519> aigupton <125>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org