NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:8

7:8 kai <2532> edwken <1325> (5656) autw <846> diayhkhn <1242> peritomhv <4061> kai <2532> outwv <3779> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> isaak <2464> kai <2532> perietemen <4059> (5627) auton <846> th <3588> hmera <2250> th <3588> ogdoh <3590> kai <2532> isaak <2464> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> iakwb <2384> touv <3588> dwdeka <1427> patriarcav <3966>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org