NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:59-60

7:59 kai <2532> eliyoboloun <3036> (5707) ton <3588> stefanon <4736> epikaloumenon <1941> (5734) kai <2532> legonta <3004> (5723) kurie <2962> ihsou <2424> dexai <1209> (5663) to <3588> pneuma <4151> mou <3450>

7:60 yeiv <5087> (5631) de <1161> ta <3588> gonata <1119> ekraxen <2896> (5656) fwnh <5456> megalh <3173> kurie <2962> mh <3361> sthshv <2476> (5661) autoiv <846> tauthn <3778> thn <3588> amartian <266> kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) ekoimhyh <2837> (5681)



TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org