NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:52

7:52 tina <5101> twn <3588> profhtwn <4396> ouk <3756> ediwxan <1377> (5656) oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> kai <2532> apekteinan <615> (5656) touv <3588> prokataggeilantav <4293> (5660) peri <4012> thv <3588> eleusewv <1660> tou <3588> dikaiou <1342> ou <3739> nun <3568> umeiv <5210> prodotai <4273> kai <2532> foneiv <5406> egenesye <1096> (5633)

Acts 7:59

7:59 kai <2532> eliyoboloun <3036> (5707) ton <3588> stefanon <4736> epikaloumenon <1941> (5734) kai <2532> legonta <3004> (5723) kurie <2962> ihsou <2424> dexai <1209> (5663) to <3588> pneuma <4151> mou <3450>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org