NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:52

7:52 tina <5101> twn <3588> profhtwn <4396> ouk <3756> ediwxan <1377> (5656) oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> kai <2532> apekteinan <615> (5656) touv <3588> prokataggeilantav <4293> (5660) peri <4012> thv <3588> eleusewv <1660> tou <3588> dikaiou <1342> ou <3739> nun <3568> umeiv <5210> prodotai <4273> kai <2532> foneiv <5406> egenesye <1096> (5633)

Acts 7:58-60

7:58 kai <2532> ekbalontev <1544> (5631) exw <1854> thv <3588> polewv <4172> eliyoboloun <3036> (5707) kai <2532> oi <3588> marturev <3144> apeyento <659> (5639) ta <3588> imatia <2440> autwn <846> para <3844> touv <3588> podav <4228> neaniou <3494> kaloumenou <2564> (5746) saulou <4569>

7:59 kai <2532> eliyoboloun <3036> (5707) ton <3588> stefanon <4736> epikaloumenon <1941> (5734) kai <2532> legonta <3004> (5723) kurie <2962> ihsou <2424> dexai <1209> (5663) to <3588> pneuma <4151> mou <3450>

7:60 yeiv <5087> (5631) de <1161> ta <3588> gonata <1119> ekraxen <2896> (5656) fwnh <5456> megalh <3173> kurie <2962> mh <3361> sthshv <2476> (5661) autoiv <846> tauthn <3778> thn <3588> amartian <266> kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) ekoimhyh <2837> (5681)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org