NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:51-52

7:51 sklhrotrachloi <4644> kai <2532> aperitmhtoi <564> kardiaiv <2588> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> umeiv <5210> aei <104> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> antipiptete <496> (5719) wv <5613> oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> kai <2532> umeiv <5210>

7:52 tina <5101> twn <3588> profhtwn <4396> ouk <3756> ediwxan <1377> (5656) oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> kai <2532> apekteinan <615> (5656) touv <3588> prokataggeilantav <4293> (5660) peri <4012> thv <3588> eleusewv <1660> tou <3588> dikaiou <1342> ou <3739> nun <3568> umeiv <5210> prodotai <4273> kai <2532> foneiv <5406> egenesye <1096> (5633)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org