NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:45

7:45 hn <3739> kai <2532> eishgagon <1521> (5627) diadexamenoi <1237> (5666) oi <3588> paterev <3962> hmwn <2257> meta <3326> ihsou <2424> en <1722> th <3588> katascesei <2697> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> exwsen <1856> (5656) o <3588> yeov <2316> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> ewv <2193> twn <3588> hmerwn <2250> dauid <1138>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org