NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:25-27

7:25 enomizen <3543> (5707) de <1161> sunienai <4920> (5721) touv <3588> adelfouv <80> oti <3754> o <3588> yeov <2316> dia <1223> ceirov <5495> autou <846> didwsin <1325> (5719) swthrian <4991> autoiv <846> oi <3588> de <1161> ou <3756> sunhkan <4920> (5656)

7:26 th <3588> te <5037> epioush <1966> (5752) hmera <2250> wfyh <3708> (5681) autoiv <846> macomenoiv <3164> (5740) kai <2532> sunhllassen <4900> (5707) autouv <846> eiv <1519> eirhnhn <1515> eipwn <3004> (5631) andrev <435> adelfoi <80> este <1510> (5748) ina ti <2444> adikeite <91> (5719) allhlouv <240>

7:27 o <3588> de <1161> adikwn <91> (5723) ton <3588> plhsion <4139> apwsato <683> (5662) auton <846> eipwn <2036> (5631) tiv <5101> se <4571> katesthsen <2525> (5656) arconta <758> kai <2532> dikasthn <1348> ef <1909> hmwn <2257>

Acts 7:35

7:35 touton <5126> ton <3588> mwushn <3475> on <3739> hrnhsanto <720> (5662) eipontev <2036> (5631) tiv <5101> se <4571> katesthsen <2525> (5656) arconta <758> kai <2532> dikasthn <1348> touton <5126> o <3588> yeov <2316> kai <2532> arconta <758> kai <2532> lutrwthn <3086> apestalken <649> (5758) sun <4862> ceiri <5495> aggelou <32> tou <3588> ofyentov <3700> (5685) autw <846> en <1722> th <3588> batw <942>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org