NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 7:1--13:42

7:1 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> arciereuv <749> ei <1487> tauta <5023> outwv <3779> ecei <2192> (5719)

7:2 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) andrev <435> adelfoi <80> kai <2532> paterev <3962> akousate <191> (5657) o <3588> yeov <2316> thv <3588> doxhv <1391> wfyh <3700> (5681) tw <3588> patri <3962> hmwn <2257> abraam <11> onti <1510> (5752) en <1722> th <3588> mesopotamia <3318> prin <4250> h <2228> katoikhsai <2730> (5658) auton <846> en <1722> carran <5488>

7:3 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> exelye <1831> (5628) ek <1537> thv <3588> ghv <1093> sou <4675> kai <2532> thv <3588> suggeneiav <4772> sou <4675> kai <2532> deuro <1204> (5773) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> hn <3739> an <302> soi <4671> deixw <1166> (5692)

7:4 tote <5119> exelywn <1831> (5631) ek <1537> ghv <1093> caldaiwn <5466> katwkhsen <2730> (5656) en <1722> carran <5488> kakeiyen <2547> meta <3326> to <3588> apoyanein <599> (5629) ton <3588> patera <3962> autou <846> metwkisen <3351> (5656) auton <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> tauthn <3778> eiv <1519> hn <3739> umeiv <5210> nun <3568> katoikeite <2730> (5719)

7:5 kai <2532> ouk <3756> edwken <1325> (5656) autw <846> klhronomian <2817> en <1722> auth <846> oude <3761> bhma <968> podov <4228> kai <2532> ephggeilato <1861> (5662) dounai <1325> (5629) autw <846> eiv <1519> katascesin <2697> authn <846> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> met <3326> auton <846> ouk <3756> ontov <1510> (5752) autw <846> teknou <5043>

7:6 elalhsen <2980> (5656) de <1161> outwv <3779> o <3588> yeov <2316> oti <3754> estai <1510> (5704) to <3588> sperma <4690> autou <846> paroikon <3941> en <1722> gh <1093> allotria <245> kai <2532> doulwsousin <1402> (5692) auto <846> kai <2532> kakwsousin <2559> (5692) eth <2094> tetrakosia <5071>

7:7 kai <2532> to <3588> eynov <1484> w <3739> ean <1437> douleusousin <1398> (5692) krinw <2919> (5692) egw <1473> o <3588> yeov <2316> eipen <2036> (5627) kai <2532> meta <3326> tauta <5023> exeleusontai <1831> (5695) kai <2532> latreusousin <3000> (5692) moi <3427> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <5129>

7:8 kai <2532> edwken <1325> (5656) autw <846> diayhkhn <1242> peritomhv <4061> kai <2532> outwv <3779> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> isaak <2464> kai <2532> perietemen <4059> (5627) auton <846> th <3588> hmera <2250> th <3588> ogdoh <3590> kai <2532> isaak <2464> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> iakwb <2384> touv <3588> dwdeka <1427> patriarcav <3966>

7:9 kai <2532> oi <3588> patriarcai <3966> zhlwsantev <2206> (5660) ton <3588> iwshf <2501> apedonto <591> (5639) eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> yeov <2316> met <3326> autou <846>

7:10 kai <2532> exeilato <1807> (5668) auton <846> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> yliqewn <2347> autou <846> kai <2532> edwken <1325> (5656) autw <846> carin <5485> kai <2532> sofian <4678> enantion <1726> faraw <5328> basilewv <935> aiguptou <125> kai <2532> katesthsen <2525> (5656) auton <846> hgoumenon <2233> (5740) ep <1909> aigupton <125> kai <2532> olon <3650> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

7:11 hlyen <2064> (5627) de <1161> limov <3042> ef <1909> olhn <3650> thn <3588> aigupton <125> kai <2532> canaan <5477> kai <2532> yliqiv <2347> megalh <3173> kai <2532> ouc <3756> huriskon <2147> (5707) cortasmata <5527> oi <3588> paterev <3962> hmwn <2257>

7:12 akousav <191> (5660) de <1161> iakwb <2384> onta <1510> (5752) sitia <4621> eiv <1519> aigupton <125> exapesteilen <1821> (5656) touv <3588> paterav <3962> hmwn <2257> prwton <4412>

7:13 kai <2532> en <1722> tw <3588> deuterw <1208> egnwrisyh <1107> (5681) iwshf <2501> toiv <3588> adelfoiv <80> autou <846> kai <2532> faneron <5318> egeneto <1096> (5633) tw <3588> faraw <5328> to <3588> genov <1085> iwshf <2501>

7:14 aposteilav <649> (5660) de <1161> iwshf <2501> metekalesato <3333> (5668) iakwb <2384> ton <3588> patera <3962> autou <846> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> suggeneian <4772> en <1722> qucaiv <5590> ebdomhkonta <1440> pente <4002>

7:15 katebh <2597> (5627) de <1161> iakwb <2384> [eiv <1519> aigupton] <125> kai <2532> eteleuthsen <5053> (5656) autov <846> kai <2532> oi <3588> paterev <3962> hmwn <2257>

7:16 kai <2532> meteteyhsan <3346> (5681) eiv <1519> sucem <4966> kai <2532> eteyhsan <5087> (5681) en <1722> tw <3588> mnhmati <3418> w <3739> wnhsato <5608> (5662) abraam <11> timhv <5092> arguriou <694> para <3844> twn <3588> uiwn <5207> emmwr <1697> en <1722> sucem <4966>

7:17 kaywv <2531> de <1161> hggizen <1448> (5707) o <3588> cronov <5550> thv <3588> epaggeliav <1860> hv <3739> wmologhsen <3670> (5656) o <3588> yeov <2316> tw <3588> abraam <11> huxhsen <837> (5656) o <3588> laov <2992> kai <2532> eplhyunyh <4129> (5681) en <1722> aiguptw <125>

7:18 acriv <891> ou <3739> anesth <450> (5627) basileuv <935> eterov <2087> ep <1909> aigupton <125> ov <3739> ouk <3756> hdei <1492> (5715) ton <3588> iwshf <2501>

7:19 outov <3778> katasofisamenov <2686> (5666) to <3588> genov <1085> hmwn <2257> ekakwsen <2559> (5656) touv <3588> paterav <3962> tou <3588> poiein <4160> (5721) ta <3588> brefh <1025> ekyeta <1570> autwn <846> eiv <1519> to <3588> mh <3361> zwogoneisyai <2225> (5745)

7:20 en <1722> w <3739> kairw <2540> egennhyh <1080> (5681) mwushv <3475> kai <2532> hn <1510> (5713) asteiov <791> tw <3588> yew <2316> ov <3739> anetrafh <397> (5648) mhnav <3376> treiv <5140> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> patrov <3962>

7:21 ekteyentov <1620> (5685) de <1161> autou <846> aneilato <337> (5639) auton <846> h <3588> yugathr <2364> faraw <5328> kai <2532> aneyreqato <397> (5668) auton <846> eauth <1438> eiv <1519> uion <5207>

7:22 kai <2532> epaideuyh <3811> (5681) mwushv <3475> pash <3956> sofia <4678> aiguptiwn <124> hn <1510> (5713) de <1161> dunatov <1415> en <1722> logoiv <3056> kai <2532> ergoiv <2041> autou <846>

7:23 wv <5613> de <1161> eplhrouto <4137> (5712) autw <846> tesserakontaethv <5063> cronov <5550> anebh <305> (5627) epi <1909> thn <3588> kardian <2588> autou <846> episkeqasyai <1980> (5664) touv <3588> adelfouv <80> autou <846> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474>

7:24 kai <2532> idwn <1492> (5631) tina <5100> adikoumenon <91> (5746) hmunato <292> (5662) kai <2532> epoihsen <4160> (5656) ekdikhsin <1557> tw <3588> kataponoumenw <2669> (5746) pataxav <3960> (5660) ton <3588> aiguption <124>

7:25 enomizen <3543> (5707) de <1161> sunienai <4920> (5721) touv <3588> adelfouv <80> oti <3754> o <3588> yeov <2316> dia <1223> ceirov <5495> autou <846> didwsin <1325> (5719) swthrian <4991> autoiv <846> oi <3588> de <1161> ou <3756> sunhkan <4920> (5656)

7:26 th <3588> te <5037> epioush <1966> (5752) hmera <2250> wfyh <3708> (5681) autoiv <846> macomenoiv <3164> (5740) kai <2532> sunhllassen <4900> (5707) autouv <846> eiv <1519> eirhnhn <1515> eipwn <3004> (5631) andrev <435> adelfoi <80> este <1510> (5748) ina ti <2444> adikeite <91> (5719) allhlouv <240>

7:27 o <3588> de <1161> adikwn <91> (5723) ton <3588> plhsion <4139> apwsato <683> (5662) auton <846> eipwn <2036> (5631) tiv <5101> se <4571> katesthsen <2525> (5656) arconta <758> kai <2532> dikasthn <1348> ef <1909> hmwn <2257>

7:28 mh <3361> anelein <337> (5629) me <3165> su <4771> yeleiv <2309> (5719) on <3739> tropon <5158> aneilev <337> (5627) ecyev <5504> ton <3588> aiguption <124>

7:29 efugen <5343> (5627) de <1161> mwushv <3475> en <1722> tw <3588> logw <3056> toutw <5129> kai <2532> egeneto <1096> (5633) paroikov <3941> en <1722> gh <1093> madiam <3099> ou <3757> egennhsen <1080> (5656) uiouv <5207> duo <1417>

7:30 kai <2532> plhrwyentwn <4137> (5685) etwn <2094> tesserakonta <5062> wfyh <3700> (5681) autw <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tou <3588> orouv <3735> sina <4614> aggelov <32> en <1722> flogi <5395> purov <4442> batou <942>

7:31 o <3588> de <1161> mwushv <3475> idwn <1492> (5631) eyaumasen <2296> (5656) to <3588> orama <3705> prosercomenou <4334> (5740) de <1161> autou <846> katanohsai <2657> (5658) egeneto <1096> (5633) fwnh <5456> kuriou <2962>

7:32 egw <1473> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> sou <4675> o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> entromov <1790> de <1161> genomenov <1096> (5637) mwushv <3475> ouk <3756> etolma <5111> (5707) katanohsai <2657> (5658)

7:33 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> o <3588> kuriov <2962> luson <3089> (5657) to <3588> upodhma <5266> twn <3588> podwn <4228> sou <4675> o <3588> gar <1063> topov <5117> ef <1909> w <3739> esthkav <2476> (5758) gh <1093> agia <40> estin <1510> (5748)

7:34 idwn <1492> (5631) eidon <1492> (5627) thn <3588> kakwsin <2561> tou <3588> laou <2992> mou <3450> tou <3588> en <1722> aiguptw <125> kai <2532> tou <3588> stenagmou <4726> autou <846> hkousa <191> (5656) kai <2532> katebhn <2597> (5627) exelesyai <1807> (5641) autouv <846> kai <2532> nun <3568> deuro <1204> (5773) aposteilw <649> (5661) se <4571> eiv <1519> aigupton <125>

7:35 touton <5126> ton <3588> mwushn <3475> on <3739> hrnhsanto <720> (5662) eipontev <2036> (5631) tiv <5101> se <4571> katesthsen <2525> (5656) arconta <758> kai <2532> dikasthn <1348> touton <5126> o <3588> yeov <2316> kai <2532> arconta <758> kai <2532> lutrwthn <3086> apestalken <649> (5758) sun <4862> ceiri <5495> aggelou <32> tou <3588> ofyentov <3700> (5685) autw <846> en <1722> th <3588> batw <942>

7:36 outov <3778> exhgagen <1806> (5627) autouv <846> poihsav <4160> (5660) terata <5059> kai <2532> shmeia <4592> en <1722> th <3588> aiguptw <125> kai <2532> en <1722> eruyra <2063> yalassh <2281> kai <2532> en <1722> th <3588> erhmw <2048> eth <2094> tesserakonta <5062>

7:37 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> mwushv <3475> o <3588> eipav <3004> (5631) toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> profhthn <4396> umin <5213> anasthsei <450> (5692) o <3588> yeov <2316> ek <1537> twn <3588> adelfwn <80> umwn <5216> wv <5613> eme <1691>

7:38 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> genomenov <1096> (5637) en <1722> th <3588> ekklhsia <1577> en <1722> th <3588> erhmw <2048> meta <3326> tou <3588> aggelou <32> tou <3588> lalountov <2980> (5723) autw <846> en <1722> tw <3588> orei <3735> sina <4614> kai <2532> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> ov <3739> edexato <1209> (5662) logia <3051> zwnta <2198> (5723) dounai <1325> (5629) umin <5213>

7:39 w <3739> ouk <3756> hyelhsan <2309> (5656) uphkooi <5255> genesyai <1096> (5635) oi <3588> paterev <3962> hmwn <2257> alla <235> apwsanto <683> (5662) kai <2532> estrafhsan <4762> (5648) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> autwn <846> eiv <1519> aigupton <125>

7:40 eipontev <2036> (5631) tw <3588> aarwn <2> poihson <4160> (5657) hmin <2254> yeouv <2316> oi <3739> proporeusontai <4313> (5695) hmwn <2257> o <3588> gar <1063> mwushv <3475> outov <3778> ov <3739> exhgagen <1806> (5627) hmav <2248> ek <1537> ghv <1093> aiguptou <125> ouk <3756> oidamen <1492> (5758) ti <5101> egeneto <1096> (5633) autw <846>

7:41 kai <2532> emoscopoihsan <3447> (5656) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> kai <2532> anhgagon <321> (5627) yusian <2378> tw <3588> eidwlw <1497> kai <2532> eufrainonto <2165> (5712) en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846>

7:42 estreqen <4762> (5656) de <1161> o <3588> yeov <2316> kai <2532> paredwken <3860> (5656) autouv <846> latreuein <3000> (5721) th <3588> stratia <4756> tou <3588> ouranou <3772> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) en <1722> biblw <976> twn <3588> profhtwn <4396> mh <3361> sfagia <4968> kai <2532> yusiav <2378> proshnegkate <4374> (5656) moi <3427> eth <2094> tesserakonta <5062> en <1722> th <3588> erhmw <2048> oikov <3624> israhl <2474>

7:43 kai <2532> anelabete <353> (5627) thn <3588> skhnhn <4633> tou <3588> moloc <3434> kai <2532> to <3588> astron <798> tou <3588> yeou <2316> romfa <4481> touv <3588> tupouv <5179> ouv <3739> epoihsate <4160> (5656) proskunein <4352> (5721) autoiv <846> kai <2532> metoikiw <3351> (5692) umav <5209> epekeina <1900> babulwnov <897>

7:44 h <3588> skhnh <4633> tou <3588> marturiou <3142> hn <1510> (5713) toiv <3588> patrasin <3962> hmwn <2257> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kaywv <2531> dietaxato <1299> (5668) o <3588> lalwn <2980> (5723) tw <3588> mwush <3475> poihsai <4160> (5658) authn <846> kata <2596> ton <3588> tupon <5179> on <3739> ewrakei <3708> (5715)

7:45 hn <3739> kai <2532> eishgagon <1521> (5627) diadexamenoi <1237> (5666) oi <3588> paterev <3962> hmwn <2257> meta <3326> ihsou <2424> en <1722> th <3588> katascesei <2697> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> exwsen <1856> (5656) o <3588> yeov <2316> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> ewv <2193> twn <3588> hmerwn <2250> dauid <1138>

7:46 ov <3739> euren <2147> (5627) carin <5485> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> hthsato <154> (5668) eurein <2147> (5629) skhnwma <4638> tw <3588> yew <2316> iakwb <2384>

7:47 solomwn <4672> de <1161> oikodomhsen <3618> (5656) autw <846> oikon <3624>

7:48 all <235> ouc <3756> o <3588> uqistov <5310> en <1722> ceiropoihtoiv <5499> katoikei <2730> (5719) kaywv <2531> o <3588> profhthv <4396> legei <3004> (5719)

7:49 o <3588> ouranov <3772> moi <3427> yronov <2362> kai <2532> h <3588> gh <1093> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> mou <3450> poion <4169> oikon <3624> oikodomhsete <3618> (5692) moi <3427> legei <3004> (5719) kuriov <2962> h <2228> tiv <5101> topov <5117> thv <3588> katapausewv <2663> mou <3450>

7:50 ouci <3780> h <3588> ceir <5495> mou <3450> epoihsen <4160> (5656) tauta <5023> panta <3956>

7:51 sklhrotrachloi <4644> kai <2532> aperitmhtoi <564> kardiaiv <2588> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> umeiv <5210> aei <104> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> antipiptete <496> (5719) wv <5613> oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> kai <2532> umeiv <5210>

7:52 tina <5101> twn <3588> profhtwn <4396> ouk <3756> ediwxan <1377> (5656) oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> kai <2532> apekteinan <615> (5656) touv <3588> prokataggeilantav <4293> (5660) peri <4012> thv <3588> eleusewv <1660> tou <3588> dikaiou <1342> ou <3739> nun <3568> umeiv <5210> prodotai <4273> kai <2532> foneiv <5406> egenesye <1096> (5633)

7:53 oitinev <3748> elabete <2983> (5627) ton <3588> nomon <3551> eiv <1519> diatagav <1296> aggelwn <32> kai <2532> ouk <3756> efulaxate <5442> (5656)

7:54 akouontev <191> (5723) de <1161> tauta <5023> dieprionto <1282> (5712) taiv <3588> kardiaiv <2588> autwn <846> kai <2532> ebrucon <1031> (5707) touv <3588> odontav <3599> ep <1909> auton <846>

7:55 uparcwn <5225> (5723) de <1161> plhrhv <4134> pneumatov <4151> agiou <40> atenisav <816> (5660) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> eiden <1492> (5627) doxan <1391> yeou <2316> kai <2532> ihsoun <2424> estwta <2476> (5761) ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> yeou <2316>

7:56 kai <2532> eipen <2036> (5627) idou <2400> (5628) yewrw <2334> (5719) touv <3588> ouranouv <3772> dihnoigmenouv <1272> (5772) kai <2532> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ek <1537> dexiwn <1188> estwta <2476> (5761) tou <3588> yeou <2316>

7:57 kraxantev <2896> (5660) de <1161> fwnh <5456> megalh <3173> sunescon <4912> (5627) ta <3588> wta <3775> autwn <846> kai <2532> wrmhsan <3729> (5656) omoyumadon <3661> ep <1909> auton <846>

7:58 kai <2532> ekbalontev <1544> (5631) exw <1854> thv <3588> polewv <4172> eliyoboloun <3036> (5707) kai <2532> oi <3588> marturev <3144> apeyento <659> (5639) ta <3588> imatia <2440> autwn <846> para <3844> touv <3588> podav <4228> neaniou <3494> kaloumenou <2564> (5746) saulou <4569>

7:59 kai <2532> eliyoboloun <3036> (5707) ton <3588> stefanon <4736> epikaloumenon <1941> (5734) kai <2532> legonta <3004> (5723) kurie <2962> ihsou <2424> dexai <1209> (5663) to <3588> pneuma <4151> mou <3450>

7:60 yeiv <5087> (5631) de <1161> ta <3588> gonata <1119> ekraxen <2896> (5656) fwnh <5456> megalh <3173> kurie <2962> mh <3361> sthshv <2476> (5661) autoiv <846> tauthn <3778> thn <3588> amartian <266> kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) ekoimhyh <2837> (5681)

8:1 saulov <4569> de <1161> hn <1510> (5713) suneudokwn <4909> (5723) th <3588> anairesei <336> autou <846> egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> diwgmov <1375> megav <3173> epi <1909> thn <3588> ekklhsian <1577> thn <3588> en <1722> ierosolumoiv <2414> pantev <3956> [de] <1161> diesparhsan <1289> (5681) kata <2596> tav <3588> cwrav <5561> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> samareiav <4540> plhn <4133> twn <3588> apostolwn <652>

8:2 sunekomisan <4792> (5656) de <1161> ton <3588> stefanon <4736> andrev <435> eulabeiv <2126> kai <2532> epoihsan <4160> (5656) kopeton <2870> megan <3173> ep <1909> autw <846>

8:3 saulov <4569> de <1161> elumaineto <3075> (5711) thn <3588> ekklhsian <1577> kata <2596> touv <3588> oikouv <3624> eisporeuomenov <1531> (5740) surwn <4951> (5723) te <5037> andrav <435> kai <2532> gunaikav <1135> paredidou <3860> (5707) eiv <1519> fulakhn <5438>

8:4 oi <3588> men <3303> oun <3767> diasparentev <1289> (5651) dihlyon <1330> (5627) euaggelizomenoi <2097> (5734) ton <3588> logon <3056>

8:5 filippov <5376> de <1161> katelywn <2718> (5631) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> thv <3588> samareiav <4540> ekhrussen <2784> (5707) autoiv <846> ton <3588> criston <5547>

8:6 proseicon <4337> (5707) de <1161> oi <3588> ocloi <3793> toiv <3588> legomenoiv <3004> (5746) upo <5259> tou <3588> filippou <5376> omoyumadon <3661> en <1722> tw <3588> akouein <191> (5721) autouv <846> kai <2532> blepein <991> (5721) ta <3588> shmeia <4592> a <3739> epoiei <4160> (5707)

8:7 polloi <4183> gar <1063> twn <3588> econtwn <2192> (5723) pneumata <4151> akayarta <169> bownta <994> (5723) fwnh <5456> megalh <3173> exhrconto <1831> (5711) polloi <4183> de <1161> paralelumenoi <3886> (5772) kai <2532> cwloi <5560> eyerapeuyhsan <2323> (5681)

8:8 egeneto <1096> (5633) de <1161> pollh <4183> cara <5479> en <1722> th <3588> polei <4172> ekeinh <1565>

8:9 anhr <435> de <1161> tiv <5100> onomati <3686> simwn <4613> prouphrcen <4391> (5707) en <1722> th <3588> polei <4172> mageuwn <3096> (5723) kai <2532> existanwn <1839> (5723) to <3588> eynov <1484> thv <3588> samareiav <4540> legwn <3004> (5723) einai <1510> (5750) tina <5100> eauton <1438> megan <3173>

8:10 w <3739> proseicon <4337> (5707) pantev <3956> apo <575> mikrou <3398> ewv <2193> megalou <3173> legontev <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) h <3588> dunamiv <1411> tou <3588> yeou <2316> h <3588> kaloumenh <2564> (5746) megalh <3173>

8:11 proseicon <4337> (5707) de <1161> autw <846> dia <1223> to <3588> ikanw <2425> cronw <5550> taiv <3588> mageiaiv <3095> exestakenai <1839> (5760) autouv <846>

8:12 ote <3753> de <1161> episteusan <4100> (5656) tw <3588> filippw <5376> euaggelizomenw <2097> (5734) peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tou <3588> onomatov <3686> ihsou <2424> cristou <5547> ebaptizonto <907> (5712) andrev <435> te <5037> kai <2532> gunaikev <1135>

8:13 o <3588> de <1161> simwn <4613> kai <2532> autov <846> episteusen <4100> (5656) kai <2532> baptisyeiv <907> (5685) hn <1510> (5713) proskarterwn <4342> (5723) tw <3588> filippw <5376> yewrwn <2334> (5723) te <5037> shmeia <4592> kai <2532> dunameiv <1411> megalav <3173> ginomenav <1096> (5740) existato <1839> (5710)

8:14 akousantev <191> (5660) de <1161> oi <3588> en <1722> ierosolumoiv <2414> apostoloi <652> oti <3754> dedektai <1209> (5766) h <3588> samareia <4540> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> apesteilan <649> (5656) prov <4314> autouv <846> petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491>

8:15 oitinev <3748> katabantev <2597> (5631) proshuxanto <4336> (5662) peri <4012> autwn <846> opwv <3704> labwsin <2983> (5632) pneuma <4151> agion <40>

8:16 oudepw <3764> gar <1063> hn <1510> (5713) ep <1909> oudeni <3762> autwn <846> epipeptwkov <1968> (5761) monon <3440> de <1161> bebaptismenoi <907> (5772) uphrcon <5225> (5707) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424>

8:17 tote <5119> epetiyesan <2007> (5707) tav <3588> ceirav <5495> ep <1909> autouv <846> kai <2532> elambanon <2983> (5707) pneuma <4151> agion <40>

8:18 idwn <3708> (5631) de <1161> o <3588> simwn <4613> oti <3754> dia <1223> thv <3588> epiyesewv <1936> twn <3588> ceirwn <5495> twn <3588> apostolwn <652> didotai <1325> (5743) to <3588> pneuma <4151> proshnegken <4374> (5656) autoiv <846> crhmata <5536>

8:19 legwn <3004> (5723) dote <1325> (5628) kamoi <2504> thn <3588> exousian <1849> tauthn <3778> ina <2443> w <3739> ean <1437> epiyw <2007> (5632) tav <3588> ceirav <5495> lambanh <2983> (5725) pneuma <4151> agion <40>

8:20 petrov <4074> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> to <3588> argurion <694> sou <4675> sun <4862> soi <4671> eih <1510> (5751) eiv <1519> apwleian <684> oti <3754> thn <3588> dwrean <1431> tou <3588> yeou <2316> enomisav <3543> (5656) dia <1223> crhmatwn <5536> ktasyai <2932> (5738)

8:21 ouk <3756> estin <1510> (5748) soi <4671> meriv <3310> oude <3761> klhrov <2819> en <1722> tw <3588> logw <3056> toutw <5129> h <3588> gar <1063> kardia <2588> sou <4675> ouk <3756> estin <1510> (5748) euyeia <2117> enanti <1725> tou <3588> yeou <2316>

8:22 metanohson <3340> (5657) oun <3767> apo <575> thv <3588> kakiav <2549> sou <4675> tauthv <3778> kai <2532> dehyhti <1189> (5676) tou <3588> kuriou <2962> ei <1487> ara <686> afeyhsetai <863> (5701) soi <4671> h <3588> epinoia <1963> thv <3588> kardiav <2588> sou <4675>

8:23 eiv <1519> gar <1063> colhn <5521> pikriav <4088> kai <2532> sundesmon <4886> adikiav <93> orw <3708> (5719) se <4571> onta <1510> (5752)

8:24 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> simwn <4613> eipen <2036> (5627) dehyhte <1189> (5676) umeiv <5210> uper <5228> emou <1700> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> opwv <3704> mhden <3367> epelyh <1904> (5632) ep <1909> eme <1691> wn <3739> eirhkate <2046> (5758)

8:25 oi <3588> men <3303> oun <3767> diamarturamenoi <1263> (5666) kai <2532> lalhsantev <2980> (5660) ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962> upestrefon <5290> (5707) eiv <1519> ierosoluma <2414> pollav <4183> te <5037> kwmav <2968> twn <3588> samaritwn <4541> euhggelizonto <2097> (5710)

8:26 aggelov <32> de <1161> kuriou <2962> elalhsen <2980> (5656) prov <4314> filippon <5376> legwn <3004> (5723) anasthyi <450> (5628) kai <2532> poreuou <4198> (5737) kata <2596> meshmbrian <3314> epi <1909> thn <3588> odon <3598> thn <3588> katabainousan <2597> (5723) apo <575> ierousalhm <2419> eiv <1519> gazan <1048> auth <3778> estin <1510> (5748) erhmov <2048>

8:27 kai <2532> anastav <450> (5631) eporeuyh <4198> (5675) kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> aiyioq <128> eunoucov <2135> dunasthv <1413> kandakhv <2582> basilisshv <938> aiyiopwn <128> ov <3739> hn <1510> (5713) epi <1909> pashv <3956> thv <3588> gazhv <1047> authv <846> [ov] <3739> elhluyei <2064> (5715) proskunhswn <4352> (5694) eiv <1519> ierousalhm <2419>

8:28 hn <1510> (5713) de <1161> upostrefwn <5290> (5723) kai <2532> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> armatov <716> autou <846> kai <2532> aneginwsken <314> (5707) ton <3588> profhthn <4396> hsaian <2268>

8:29 eipen <2036> (5627) de <1161> to <3588> pneuma <4151> tw <3588> filippw <5376> proselye <4334> (5628) kai <2532> kollhyhti <2853> (5682) tw <3588> armati <716> toutw <5129>

8:30 prosdramwn <4370> (5631) de <1161> o <3588> filippov <5376> hkousen <191> (5656) autou <846> anaginwskontov <314> (5723) hsaian <2268> ton <3588> profhthn <4396> kai <2532> eipen <2036> (5627) ara <687> ge <1065> ginwskeiv <1097> (5719) a <3739> anaginwskeiv <314> (5719)

8:31 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) pwv <4459> gar <1063> an <302> dunaimhn <1410> (5739) ean <1437> mh <3361> tiv <5100> odhghsei <3594> (5692) me <3165> parekalesen <3870> (5656) te <5037> ton <3588> filippon <5376> anabanta <305> (5631) kayisai <2523> (5658) sun <4862> autw <846>

8:32 h <3588> de <1161> perioch <4042> thv <3588> grafhv <1124> hn <3739> aneginwsken <314> (5707) hn <1510> (5713) auth <3778> wv <5613> probaton <4263> epi <1909> sfaghn <4967> hcyh <71> (5681) kai <2532> wv <5613> amnov <286> enantion <1726> tou <3588> keirontov <2751> (5723) auton <846> afwnov <880> outwv <3779> ouk <3756> anoigei <455> (5719) to <3588> stoma <4750> autou <846>

8:33 en <1722> th <3588> tapeinwsei <5014> h <3588> krisiv <2920> autou <846> hryh <142> (5681) thn <3588> genean <1074> autou <846> tiv <5101> dihghsetai <1334> (5695) oti <3754> airetai <142> (5743) apo <575> thv <3588> ghv <1093> h <3588> zwh <2222> autou <846>

8:34 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> eunoucov <2135> tw <3588> filippw <5376> eipen <2036> (5627) deomai <1189> (5736) sou <4675> peri <4012> tinov <5101> o <3588> profhthv <4396> legei <3004> (5719) touto <5124> peri <4012> eautou <1438> h <2228> peri <4012> eterou <2087> tinov <5100>

8:35 anoixav <455> (5660) de <1161> o <3588> filippov <5376> to <3588> stoma <4750> autou <846> kai <2532> arxamenov <756> (5671) apo <575> thv <3588> grafhv <1124> tauthv <3778> euhggelisato <2097> (5668) autw <846> ton <3588> ihsoun <2424>

8:36 wv <5613> de <1161> eporeuonto <4198> (5711) kata <2596> thn <3588> odon <3598> hlyon <2064> (5627) epi <1909> ti <5100> udwr <5204> kai <2532> fhsin <5346> (5748) o <3588> eunoucov <2135> idou <2400> (5628) udwr <5204> ti <5101> kwluei <2967> (5719) me <3165> baptisyhnai <907> (5683)

8:37

8:38 kai <2532> ekeleusen <2753> (5656) sthnai <2476> (5629) to <3588> arma <716> kai <2532> katebhsan <2597> (5627) amfoteroi <297> eiv <1519> to <3588> udwr <5204> o <3588> te <5037> filippov <5376> kai <2532> o <3588> eunoucov <2135> kai <2532> ebaptisen <907> (5656) auton <846>

8:39 ote <3753> de <1161> anebhsan <305> (5627) ek <1537> tou <3588> udatov <5204> pneuma <4151> kuriou <2962> hrpasen <726> (5656) ton <3588> filippon <5376> kai <2532> ouk <3756> eiden <1492> (5627) auton <846> ouketi <3765> o <3588> eunoucov <2135> eporeueto <4198> (5711) gar <1063> thn <3588> odon <3598> autou <846> cairwn <5463> (5723)

8:40 filippov <5376> de <1161> eureyh <2147> (5681) eiv <1519> azwton <108> kai <2532> diercomenov <1330> (5740) euhggelizeto <2097> (5710) tav <3588> poleiv <4172> pasav <3956> ewv <2193> tou <3588> elyein <2064> (5629) auton <846> eiv <1519> kaisareian <2542>

9:1 o <3588> de <1161> saulov <4569> eti <2089> empnewn <1709> (5723) apeilhv <547> kai <2532> fonou <5408> eiv <1519> touv <3588> mayhtav <3101> tou <3588> kuriou <2962> proselywn <4334> (5631) tw <3588> arcierei <749>

9:2 hthsato <154> (5668) par <3844> autou <846> epistolav <1992> eiv <1519> damaskon <1154> prov <4314> tav <3588> sunagwgav <4864> opwv <3704> ean <1437> tinav <5100> eurh <2147> (5632) thv <3588> odou <3598> ontav <1510> (5752) andrav <435> te <5037> kai <2532> gunaikav <1135> dedemenouv <1210> (5772) agagh <71> (5632) eiv <1519> ierousalhm <2419>

9:3 en <1722> de <1161> tw <3588> poreuesyai <4198> (5738) egeneto <1096> (5633) auton <846> eggizein <1448> (5721) th <3588> damaskw <1154> exaifnhv <1810> te <5037> auton <846> perihstraqen <4015> (5656) fwv <5457> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772>

9:4 kai <2532> peswn <4098> (5631) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> hkousen <191> (5656) fwnhn <5456> legousan <3004> (5723) autw <846> saoul <4549> saoul <4549> ti <5101> me <3165> diwkeiv <1377> (5719)

9:5 eipen <2036> (5627) de <1161> tiv <5101> ei <1510> (5748) kurie <2962> o <3588> de <1161> egw <1473> eimi <1510> (5748) ihsouv <2424> on <3739> su <4771> diwkeiv <1377> (5719)

9:6 alla <235> anasthyi <450> (5628) kai <2532> eiselye <1525> (5628) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> lalhyhsetai <2980> (5701) soi <4671> o <3739> ti <5100> se <4571> dei <1163> (5904) poiein <4160> (5721)

9:7 oi <3588> de <1161> andrev <435> oi <3588> sunodeuontev <4922> (5723) autw <846> eisthkeisan <2476> (5715) eneoi <1769> akouontev <191> (5723) men <3303> thv <3588> fwnhv <5456> mhdena <3367> de <1161> yewrountev <2334> (5723)

9:8 hgeryh <1453> (5681) de <1161> saulov <4569> apo <575> thv <3588> ghv <1093> anewgmenwn <455> (5772) de <1161> twn <3588> ofyalmwn <3788> autou <846> ouden <3762> eblepen <991> (5707) ceiragwgountev <5496> (5723) de <1161> auton <846> eishgagon <1521> (5627) eiv <1519> damaskon <1154>

9:9 kai <2532> hn <1510> (5713) hmerav <2250> treiv <5140> mh <3361> blepwn <991> (5723) kai <2532> ouk <3756> efagen <5315> (5627) oude <3761> epien <4095> (5627)

9:10 hn <1510> (5713) de <1161> tiv <5100> mayhthv <3101> en <1722> damaskw <1154> onomati <3686> ananiav <367> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> en <1722> oramati <3705> o <3588> kuriov <2962> anania <367> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) idou <2400> (5628) egw <1473> kurie <2962>

9:11 o <3588> de <1161> kuriov <2962> prov <4314> auton <846> anasta <450> (5628) poreuyhti <4198> (5676) epi <1909> thn <3588> rumhn <4505> thn <3588> kaloumenhn <2564> (5746) euyeian <2117> kai <2532> zhthson <2212> (5657) en <1722> oikia <3614> iouda <2455> saulon <4569> onomati <3686> tarsea <5018> idou <2400> (5628) gar <1063> proseucetai <4336> (5736)

9:12 kai <2532> eiden <1492> (5627) andra <435> [en <1722> oramati] <3705> ananian <367> onomati <3686> eiselyonta <1525> (5631) kai <2532> epiyenta <2007> (5631) autw <846> [tav] <3588> ceirav <5495> opwv <3704> anableqh <308> (5661)

9:13 apekriyh <611> (5662) de <1161> ananiav <367> kurie <2962> hkousa <191> (5656) apo <575> pollwn <4183> peri <4012> tou <3588> androv <435> toutou <5127> osa <3745> kaka <2556> toiv <3588> agioiv <40> sou <4675> epoihsen <4160> (5656) en <1722> ierousalhm <2419>

9:14 kai <2532> wde <5602> ecei <2192> (5719) exousian <1849> para <3844> twn <3588> arcierewn <749> dhsai <1210> (5658) pantav <3956> touv <3588> epikaloumenouv <1941> (5734) to <3588> onoma <3686> sou <4675>

9:15 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> auton <846> o <3588> kuriov <2962> poreuou <4198> (5737) oti <3754> skeuov <4632> ekloghv <1589> estin <1510> (5748) moi <3427> outov <3778> tou <3588> bastasai <941> (5658) to <3588> onoma <3686> mou <3450> enwpion <1799> [twn] <3588> eynwn <1484> te <5037> kai <2532> basilewn <935> uiwn <5207> te <5037> israhl <2474>

9:16 egw <1473> gar <1063> upodeixw <5263> (5692) autw <846> osa <3745> dei <1163> (5904) auton <846> uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> mou <3450> payein <3958> (5629)

9:17 aphlyen <565> (5627) de <1161> ananiav <367> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> kai <2532> epiyeiv <2007> (5631) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495> eipen <2036> (5627) saoul <4549> adelfe <80> o <3588> kuriov <2962> apestalken <649> (5758) me <3165> ihsouv <2424> o <3588> ofyeiv <3700> (5685) soi <4671> en <1722> th <3588> odw <3598> h <3739> hrcou <2064> (5711) opwv <3704> anableqhv <308> (5661) kai <2532> plhsyhv <4130> (5686) pneumatov <4151> agiou <40>

9:18 kai <2532> euyewv <2112> apepesan <634> (5627) autou <846> apo <575> twn <3588> ofyalmwn <3788> wv <5613> lepidev <3013> anebleqen <308> (5656) te <5037> kai <2532> anastav <450> (5631) ebaptisyh <907> (5681)

9:19 kai <2532> labwn <2983> (5631) trofhn <5160> eniscuyh <1765> (5681) egeneto <1096> (5633) de <1161> meta <3326> twn <3588> en <1722> damaskw <1154> mayhtwn <3101> hmerav <2250> tinav <5100>

9:20 kai <2532> euyewv <2112> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> ekhrussen <2784> (5707) ton <3588> ihsoun <2424> oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316>

9:21 existanto <1839> (5710) de <1161> pantev <3956> oi <3588> akouontev <191> (5723) kai <2532> elegon <3004> (5707) ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> poryhsav <4199> (5660) en <1722> ierousalhm <2419> touv <3588> epikaloumenouv <1941> (5734) to <3588> onoma <3686> touto <5124> kai <2532> wde <5602> eiv <1519> touto <5124> elhluyei <2064> (5715) ina <2443> dedemenouv <1210> (5772) autouv <846> agagh <71> (5632) epi <1909> touv <3588> arciereiv <749>

9:22 saulov <4569> de <1161> mallon <3123> enedunamouto <1743> (5712) kai <2532> sunecunnen <4797> (5707) ioudaiouv <2453> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) en <1722> damaskw <1154> sumbibazwn <4822> (5723) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

9:23 wv <5613> de <1161> eplhrounto <4137> (5712) hmerai <2250> ikanai <2425> sunebouleusanto <4823> (5668) oi <3588> ioudaioi <2453> anelein <337> (5629) auton <846>

9:24 egnwsyh <1097> (5681) de <1161> tw <3588> saulw <4569> h <3588> epiboulh <1917> autwn <846> parethrounto <3906> (5710) de <1161> kai <2532> tav <3588> pulav <4439> hmerav <2250> te <5037> kai <2532> nuktov <3571> opwv <3704> auton <846> anelwsin <337> (5661)

9:25 labontev <2983> (5631) de <1161> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> nuktov <3571> dia <1223> tou <3588> teicouv <5038> kayhkan <2524> (5656) auton <846> calasantev <5465> (5660) en <1722> spuridi <4711>

9:26 paragenomenov <3854> (5637) de <1161> eiv <1519> ierousalhm <2419> epeirazen <3985> (5707) kollasyai <2853> (5745) toiv <3588> mayhtaiv <3101> kai <2532> pantev <3956> efobounto <5399> (5711) auton <846> mh <3361> pisteuontev <4100> (5723) oti <3754> estin <1510> (5748) mayhthv <3101>

9:27 barnabav <921> de <1161> epilabomenov <1949> (5637) auton <846> hgagen <71> (5627) prov <4314> touv <3588> apostolouv <652> kai <2532> dihghsato <1334> (5662) autoiv <846> pwv <4459> en <1722> th <3588> odw <3598> eiden <1492> (5627) ton <3588> kurion <2962> kai <2532> oti <3754> elalhsen <2980> (5656) autw <846> kai <2532> pwv <4459> en <1722> damaskw <1154> eparrhsiasato <3955> (5662) en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424>

9:28 kai <2532> hn <1510> (5713) met <3326> autwn <846> eisporeuomenov <1531> (5740) kai <2532> ekporeuomenov <1607> (5740) eiv <1519> ierousalhm <2419> parrhsiazomenov <3955> (5740) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> kuriou <2962>

9:29 elalei <2980> (5707) te <5037> kai <2532> sunezhtei <4802> (5707) prov <4314> touv <3588> ellhnistav <1675> oi <3588> de <1161> epeceiroun <2021> (5707) anelein <337> (5629) auton <846>

9:30 epignontev <1921> (5631) de <1161> oi <3588> adelfoi <80> kathgagon <2609> (5627) auton <846> eiv <1519> kaisareian <2542> kai <2532> exapesteilan <1821> (5656) auton <846> eiv <1519> tarson <5019>

9:31 h <3588> men <3303> oun <3767> ekklhsia <1577> kay <2596> olhv <3650> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> galilaiav <1056> kai <2532> samareiav <4540> eicen <2192> (5707) eirhnhn <1515> oikodomoumenh <3618> (5746) kai <2532> poreuomenh <4198> (5740) tw <3588> fobw <5401> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> th <3588> paraklhsei <3874> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> eplhyuneto <4129> (5712)

9:32 egeneto <1096> (5633) de <1161> petron <4074> diercomenon <1330> (5740) dia <1223> pantwn <3956> katelyein <2718> (5629) kai <2532> prov <4314> touv <3588> agiouv <40> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) ludda <3069>

9:33 euren <2147> (5627) de <1161> ekei <1563> anyrwpon <444> tina <5100> onomati <3686> ainean <132> ex <1537> etwn <2094> oktw <3638> katakeimenon <2621> (5740) epi <1909> krabattou <2895> ov <3739> hn <1510> (5713) paralelumenov <3886> (5772)

9:34 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> petrov <4074> ainea <132> iatai <2390> (5736) se <4571> ihsouv <2424> cristov <5547> anasthyi <450> (5628) kai <2532> strwson <4766> (5657) seautw <4572> kai <2532> euyewv <2112> anesth <450> (5627)

9:35 kai <2532> eidan <3708> (5627) auton <846> pantev <3956> oi <3588> katoikountev <2730> (5723) ludda <3069> kai <2532> ton <3588> sarwna <4565> oitinev <3748> epestreqan <1994> (5656) epi <1909> ton <3588> kurion <2962>

9:36 en <1722> iopph <2445> de <1161> tiv <5100> hn <1510> (5713) mayhtria <3102> onomati <3686> tabiya <5000> h <3739> diermhneuomenh <1329> (5746) legetai <3004> (5743) dorkav <1393> auth <846> hn <1510> (5713) plhrhv <4134> ergwn <2041> agaywn <18> kai <2532> elehmosunwn <1654> wn <3739> epoiei <4160> (5707)

9:37 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> asyenhsasan <770> (5660) authn <846> apoyanein <599> (5629) lousantev <3068> (5660) de <1161> eyhkan <5087> (5656) en <1722> uperww <5253>

9:38 egguv <1451> de <1161> oushv <1510> (5752) luddav <3069> th <3588> iopph <2445> oi <3588> mayhtai <3101> akousantev <191> (5660) oti <3754> petrov <4074> estin <1510> (5748) en <1722> auth <846> apesteilan <649> (5656) duo <1417> andrav <435> prov <4314> auton <846> parakalountev <3870> (5723) mh <3361> oknhshv <3635> (5661) dielyein <1330> (5629) ewv <2193> hmwn <2257>

9:39 anastav <450> (5631) de <1161> petrov <4074> sunhlyen <4905> (5627) autoiv <846> on <3739> paragenomenon <3854> (5637) anhgagon <321> (5627) eiv <1519> to <3588> uperwon <5253> kai <2532> paresthsan <3936> (5656) autw <846> pasai <3956> ai <3588> chrai <5503> klaiousai <2799> (5723) kai <2532> epideiknumenai <1925> (5734) citwnav <5509> kai <2532> imatia <2440> osa <3745> epoiei <4160> (5707) met <3326> autwn <846> ousa <1510> (5752) h <3588> dorkav <1393>

9:40 ekbalwn <1544> (5631) de <1161> exw <1854> pantav <3956> o <3588> petrov <4074> kai <2532> yeiv <5087> (5631) ta <3588> gonata <1119> proshuxato <4336> (5662) kai <2532> epistreqav <1994> (5660) prov <4314> to <3588> swma <4983> eipen <2036> (5627) tabiya <5000> anasthyi <450> (5628) h <3588> de <1161> hnoixen <455> (5656) touv <3588> ofyalmouv <3788> authv <846> kai <2532> idousa <1492> (5631) ton <3588> petron <4074> anekayisen <339> (5656)

9:41 douv <1325> (5631) de <1161> auth <846> ceira <5495> anesthsen <450> (5656) authn <846> fwnhsav <5455> (5660) de <1161> touv <3588> agiouv <40> kai <2532> tav <3588> chrav <5503> paresthsen <3936> (5656) authn <846> zwsan <2198> (5723)

9:42 gnwston <1110> de <1161> egeneto <1096> (5633) kay <2596> olhv <3650> iopphv <2445> kai <2532> episteusan <4100> (5656) polloi <4183> epi <1909> ton <3588> kurion <2962>

9:43 egeneto <1096> (5633) de <1161> hmerav <2250> ikanav <2425> meinai <3306> (5658) en <1722> iopph <2445> para <3844> tini <5100> simwni <4613> bursei <1038>

10:1 anhr <435> de <1161> tiv <5100> en <1722> kaisareia <2542> onomati <3686> kornhliov <2883> ekatontarchv <1543> ek <1537> speirhv <4686> thv <3588> kaloumenhv <2564> (5746) italikhv <2483>

10:2 eusebhv <2152> kai <2532> foboumenov <5399> (5740) ton <3588> yeon <2316> sun <4862> panti <3956> tw <3588> oikw <3624> autou <846> poiwn <4160> (5723) elehmosunav <1654> pollav <4183> tw <3588> law <2992> kai <2532> deomenov <1189> (5740) tou <3588> yeou <2316> dia <1223> pantov <3956>

10:3 eiden <1492> (5627) en <1722> oramati <3705> fanerwv <5320> wsei <5616> peri <4012> wran <5610> enathn <1766> thv <3588> hmerav <2250> aggelon <32> tou <3588> yeou <2316> eiselyonta <1525> (5631) prov <4314> auton <846> kai <2532> eiponta <2036> (5631) autw <846> kornhlie <2883>

10:4 o <3588> de <1161> atenisav <816> (5660) autw <846> kai <2532> emfobov <1719> genomenov <1096> (5637) eipen <2036> (5627) ti <5101> estin <1510> (5748) kurie <2962> eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> ai <3588> proseucai <4335> sou <4675> kai <2532> ai <3588> elehmosunai <1654> sou <4675> anebhsan <305> (5627) eiv <1519> mnhmosunon <3422> emprosyen <1715> tou <3588> yeou <2316>

10:5 kai <2532> nun <3568> pemqon <3992> (5657) andrav <435> eiv <1519> iopphn <2445> kai <2532> metapemqai <3343> (5663) simwna <4613> tina <5100> ov <3739> epikaleitai <1941> (5743) petrov <4074>

10:6 outov <3778> xenizetai <3579> (5743) para <3844> tini <5100> simwni <4613> bursei <1038> w <3739> estin <1510> (5748) oikia <3614> para <3844> yalassan <2281>

10:7 wv <5613> de <1161> aphlyen <565> (5627) o <3588> aggelov <32> o <3588> lalwn <2980> (5723) autw <846> fwnhsav <5455> (5660) duo <1417> twn <3588> oiketwn <3610> kai <2532> stratiwthn <4757> eusebh <2152> twn <3588> proskarterountwn <4342> (5723) autw <846>

10:8 kai <2532> exhghsamenov <1834> (5666) apanta <537> autoiv <846> apesteilen <649> (5656) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> iopphn <2445>

10:9 th <3588> de <1161> epaurion <1887> odoiporountwn <3596> (5723) ekeinwn <1565> kai <2532> th <3588> polei <4172> eggizontwn <1448> (5723) anebh <305> (5627) petrov <4074> epi <1909> to <3588> dwma <1430> proseuxasyai <4336> (5664) peri <4012> wran <5610> ekthn <1623>

10:10 egeneto <1096> (5633) de <1161> prospeinov <4361> kai <2532> hyelen <2309> (5707) geusasyai <1089> (5664) paraskeuazontwn <3903> (5723) de <1161> autwn <846> egeneto <1096> (5633) ep <1909> auton <846> ekstasiv <1611>

10:11 kai <2532> yewrei <2334> (5719) ton <3588> ouranon <3772> anewgmenon <455> (5772) kai <2532> katabainon <2597> (5723) skeuov <4632> ti <5100> wv <5613> oyonhn <3607> megalhn <3173> tessarsin <5064> arcaiv <746> kayiemenon <2524> (5746) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

10:12 en <1722> w <3739> uphrcen <5225> (5707) panta <3956> ta <3588> tetrapoda <5074> kai <2532> erpeta <2062> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772>

10:13 kai <2532> egeneto <1096> (5633) fwnh <5456> prov <4314> auton <846> anastav <450> (5631) petre <4074> yuson <2380> (5657) kai <2532> fage <5315> (5628)

10:14 o <3588> de <1161> petrov <4074> eipen <2036> (5627) mhdamwv <3365> kurie <2962> oti <3754> oudepote <3763> efagon <5315> (5627) pan <3956> koinon <2839> kai <2532> akayarton <169>

10:15 kai <2532> fwnh <5456> palin <3825> ek <1537> deuterou <1208> prov <4314> auton <846> a <3739> o <3588> yeov <2316> ekayarisen <2511> (5656) su <4771> mh <3361> koinou <2840> (5720)

10:16 touto <5124> de <1161> egeneto <1096> (5633) epi <1909> triv <5151> kai <2532> euyuv <2117> anelhmfyh <353> (5681) to <3588> skeuov <4632> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772>

10:17 wv <5613> de <1161> en <1722> eautw <1438> dihporei <1280> (5707) o <3588> petrov <4074> ti <5101> an <302> eih <1510> (5751) to <3588> orama <3705> o <3739> eiden <1492> (5627) idou <2400> (5628) oi <3588> andrev <435> oi <3588> apestalmenoi <649> (5772) upo <5259> tou <3588> kornhliou <2883> dierwthsantev <1331> (5660) thn <3588> oikian <3614> tou <3588> simwnov <4613> epesthsan <2186> (5627) epi <1909> ton <3588> pulwna <4440>

10:18 kai <2532> fwnhsantev <5455> (5660) epuyonto <4441> (5633) ei <1487> simwn <4613> o <3588> epikaloumenov <1941> (5746) petrov <4074> enyade <1759> xenizetai <3579> (5743)

10:19 tou <3588> de <1161> petrou <4074> dienyumoumenou <1760> (5740) peri <4012> tou <3588> oramatov <3705> eipen <3004> (5627) to <3588> pneuma <4151> idou <2400> (5628) andrev <435> duo <1417> zhtountev <2212> (5723) se <4571>

10:20 alla <235> anastav <450> (5631) katabhyi <2597> (5628) kai <2532> poreuou <4198> (5737) sun <4862> autoiv <846> mhden <3367> diakrinomenov <1252> (5734) oti <3754> egw <1473> apestalka <649> (5758) autouv <846>

10:21 katabav <2597> (5631) de <1161> petrov <4074> prov <4314> touv <3588> andrav <435> eipen <2036> (5627) idou <2400> (5628) egw <1473> eimi <1510> (5748) on <3739> zhteite <2212> (5719) tiv <5101> h <3588> aitia <156> di <1223> hn <3739> pareste <3918> (5748)

10:22 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) kornhliov <2883> ekatontarchv <1543> anhr <435> dikaiov <1342> kai <2532> foboumenov <5399> (5740) ton <3588> yeon <2316> marturoumenov <3140> (5746) te <5037> upo <5259> olou <3650> tou <3588> eynouv <1484> twn <3588> ioudaiwn <2453> ecrhmatisyh <5537> (5681) upo <5259> aggelou <32> agiou <40> metapemqasyai <3343> (5664) se <4571> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> akousai <191> (5658) rhmata <4487> para <3844> sou <4675>

10:23 eiskalesamenov <1528> (5666) oun <3767> autouv <846> exenisen <3579> (5656) th <3588> de <1161> epaurion <1887> anastav <450> (5631) exhlyen <1831> (5627) sun <4862> autoiv <846> kai <2532> tinev <5100> twn <3588> adelfwn <80> twn <3588> apo <575> iopphv <2445> sunhlyon <4905> (5627) autw <846>

10:24 th <3588> de <1161> epaurion <1887> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> kaisareian <2542> o <3588> de <1161> kornhliov <2883> hn <1510> (5713) prosdokwn <4328> (5723) autouv <846> sugkalesamenov <4779> (5671) touv <3588> suggeneiv <4773> autou <846> kai <2532> touv <3588> anagkaiouv <316> filouv <5384>

10:25 wv <5613> de <1161> egeneto <1096> (5633) tou <3588> eiselyein <1525> (5629) ton <3588> petron <4074> sunanthsav <4876> (5660) autw <846> o <3588> kornhliov <2883> peswn <4098> (5631) epi <1909> touv <3588> podav <4228> prosekunhsen <4352> (5656)

10:26 o <3588> de <1161> petrov <4074> hgeiren <1453> (5656) auton <846> legwn <3004> (5723) anasthyi <450> (5628) kai <2532> egw <1473> autov <846> anyrwpov <444> eimi <1510> (5748)

10:27 kai <2532> sunomilwn <4926> (5723) autw <846> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> euriskei <2147> (5719) sunelhluyotav <4905> (5761) pollouv <4183>

10:28 efh <5346> (5713) te <5037> prov <4314> autouv <846> umeiv <5210> epistasye <1987> (5736) wv <5613> ayemiton <111> estin <1510> (5748) andri <435> ioudaiw <2453> kollasyai <2853> (5745) h <2228> prosercesyai <4334> (5738) allofulw <246> kamoi <2504> o <3588> yeov <2316> edeixen <1166> (5656) mhdena <3367> koinon <2839> h <2228> akayarton <169> legein <3004> (5721) anyrwpon <444>

10:29 dio <1352> kai <2532> anantirrhtwv <369> hlyon <2064> (5627) metapemfyeiv <3343> (5685) punyanomai <4441> (5736) oun <3767> tini <5101> logw <3056> metepemqasye <3343> (5662) me <3165>

10:30 kai <2532> o <3588> kornhliov <2883> efh <5346> (5713) apo <575> tetarthv <5067> hmerav <2250> mecri <3360> tauthv <3778> thv <3588> wrav <5610> hmhn <1510> (5713) thn <3588> enathn <1766> proseucomenov <4336> (5740) en <1722> tw <3588> oikw <3624> mou <3450> kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> esth <2476> (5627) enwpion <1799> mou <3450> en <1722> esyhti <2066> lampra <2986>

10:31 kai <2532> fhsin <5346> (5748) kornhlie <2883> eishkousyh <1522> (5681) sou <4675> h <3588> proseuch <4335> kai <2532> ai <3588> elehmosunai <1654> sou <4675> emnhsyhsan <3415> (5681) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

10:32 pemqon <3992> (5657) oun <3767> eiv <1519> iopphn <2445> kai <2532> metakalesai <3333> (5669) simwna <4613> ov <3739> epikaleitai <1941> (5743) petrov <4074> outov <3778> xenizetai <3579> (5743) en <1722> oikia <3614> simwnov <4613> bursewv <1038> para <3844> yalassan <2281>

10:33 exauthv <1824> oun <3767> epemqa <3992> (5656) prov <4314> se <4571> su <4771> te <5037> kalwv <2573> epoihsav <4160> (5656) paragenomenov <3854> (5637) nun <3568> oun <3767> pantev <3956> hmeiv <2249> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> paresmen <3918> (5748) akousai <191> (5658) panta <3956> ta <3588> prostetagmena <4367> (5772) soi <4671> upo <5259> tou <3588> kuriou <2962>

10:34 anoixav <455> (5660) de <1161> petrov <4074> to <3588> stoma <4750> eipen <2036> (5627) ep <1909> alhyeiav <225> katalambanomai <2638> (5731) oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) proswpolhmpthv <4381> o <3588> yeov <2316>

10:35 all <235> en <1722> panti <3956> eynei <1484> o <3588> foboumenov <5399> (5740) auton <846> kai <2532> ergazomenov <2038> (5740) dikaiosunhn <1343> dektov <1184> autw <846> estin <1510> (5748)

10:36 ton <3588> logon <3056> apesteilen <649> (5656) toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> euaggelizomenov <2097> (5734) eirhnhn <1515> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> outov <3778> estin <1510> (5748) pantwn <3956> kuriov <2962>

10:37 umeiv <5210> oidate <1492> (5758) to <3588> genomenon <1096> (5637) rhma <4487> kay <2596> olhv <3650> thv <3588> ioudaiav <2449> arxamenov <757> (5671) apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> meta <3326> to <3588> baptisma <908> o <3739> ekhruxen <2784> (5656) iwannhv <2491>

10:38 ihsoun <2424> ton <3588> apo <575> nazarey <3478> wv <5613> ecrisen <5548> (5656) auton <846> o <3588> yeov <2316> pneumati <4151> agiw <40> kai <2532> dunamei <1411> ov <3739> dihlyen <1330> (5627) euergetwn <2109> (5723) kai <2532> iwmenov <2390> (5740) pantav <3956> touv <3588> katadunasteuomenouv <2616> (5746) upo <5259> tou <3588> diabolou <1228> oti <3754> o <3588> yeov <2316> hn <1510> (5713) met <3326> autou <846>

10:39 kai <2532> hmeiv <2249> marturev <3144> pantwn <3956> wn <3739> epoihsen <4160> (5656) en <1722> te <5037> th <3588> cwra <5561> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> ierousalhm <2419> on <3739> kai <2532> aneilan <337> (5656) kremasantev <2910> (5660) epi <1909> xulou <3586>

10:40 touton <5126> o <3588> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) th <3588> trith <5154> hmera <2250> kai <2532> edwken <1325> (5656) auton <846> emfanh <1717> genesyai <1096> (5635)

10:41 ou <3756> panti <3956> tw <3588> law <2992> alla <235> martusin <3144> toiv <3588> prokeceirotonhmenoiv <4401> (5772) upo <5259> tou <3588> yeou <2316> hmin <2254> oitinev <3748> sunefagomen <4906> (5627) kai <2532> sunepiomen <4844> (5627) autw <846> meta <3326> to <3588> anasthnai <450> (5629) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

10:42 kai <2532> parhggeilen <3853> (5656) hmin <2254> khruxai <2784> (5658) tw <3588> law <2992> kai <2532> diamarturasyai <1263> (5664) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> wrismenov <3724> (5772) upo <5259> tou <3588> yeou <2316> krithv <2923> zwntwn <2198> (5723) kai <2532> nekrwn <3498>

10:43 toutw <5129> pantev <3956> oi <3588> profhtai <4396> marturousin <3140> (5719) afesin <859> amartiwn <266> labein <2983> (5629) dia <1223> tou <3588> onomatov <3686> autou <846> panta <3956> ton <3588> pisteuonta <4100> (5723) eiv <1519> auton <846>

10:44 eti <2089> lalountov <2980> (5723) tou <3588> petrou <4074> ta <3588> rhmata <4487> tauta <5023> epepesen <1968> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> akouontav <191> (5723) ton <3588> logon <3056>

10:45 kai <2532> exesthsan <1839> (5627) oi <3588> ek <1537> peritomhv <4061> pistoi <4103> oi <3588> sunhlyan <4905> (5627) tw <3588> petrw <4074> oti <3754> kai <2532> epi <1909> ta <3588> eynh <1484> h <3588> dwrea <1431> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> ekkecutai <1632> (5769)

10:46 hkouon <191> (5707) gar <1063> autwn <846> lalountwn <2980> (5723) glwssaiv <1100> kai <2532> megalunontwn <3170> (5723) ton <3588> yeon <2316> tote <5119> apekriyh <611> (5662) petrov <4074>

10:47 mhti <3385> to <3588> udwr <5204> dunatai <1410> (5736) kwlusai <2967> (5658) tiv <5100> tou <3588> mh <3361> baptisyhnai <907> (5683) toutouv <5128> oitinev <3748> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> elabon <2983> (5627) wv <5613> kai <2532> hmeiv <2249>

10:48 prosetaxen <4367> (5656) de <1161> autouv <846> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> baptisyhnai <907> (5683) tote <5119> hrwthsan <2065> (5656) auton <846> epimeinai <1961> (5658) hmerav <2250> tinav <5100>

11:1 hkousan <191> (5656) de <1161> oi <3588> apostoloi <652> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> oi <3588> ontev <1510> (5752) kata <2596> thn <3588> ioudaian <2449> oti <3754> kai <2532> ta <3588> eynh <1484> edexanto <1209> (5662) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316>

11:2 ote <3753> de <1161> anebh <305> (5627) petrov <4074> eiv <1519> ierousalhm <2419> diekrinonto <1252> (5710) prov <4314> auton <846> oi <3588> ek <1537> peritomhv <4061>

11:3 legontev <3004> (5723) oti <3754> eishlyen <1525> (5627) prov <4314> andrav <435> akrobustian <203> econtav <2192> (5723) kai <2532> sunefagen <4906> (5627) autoiv <846>

11:4 arxamenov <756> (5671) de <1161> petrov <4074> exetiyeto <1620> (5710) autoiv <846> kayexhv <2517> legwn <3004> (5723)

11:5 egw <1473> hmhn <1510> (5713) en <1722> polei <4172> iopph <2445> proseucomenov <4336> (5740) kai <2532> eidon <1492> (5627) en <1722> ekstasei <1611> orama <3705> katabainon <2597> (5723) skeuov <4632> ti <5100> wv <5613> oyonhn <3607> megalhn <3173> tessarsin <5064> arcaiv <746> kayiemenhn <2524> (5746) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> hlyen <2064> (5627) acriv <891> emou <1700>

11:6 eiv <1519> hn <3739> atenisav <816> (5660) katenooun <2657> (5707) kai <2532> eidon <1492> (5627) ta <3588> tetrapoda <5074> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> ta <3588> yhria <2342> kai <2532> ta <3588> erpeta <2062> kai <2532> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772>

11:7 hkousa <191> (5656) de <1161> kai <2532> fwnhv <5456> legoushv <3004> (5723) moi <3427> anastav <450> (5631) petre <4074> yuson <2380> (5657) kai <2532> fage <5315> (5628)

11:8 eipon <2036> (5627) de <1161> mhdamwv <3365> kurie <2962> oti <3754> koinon <2839> h <2228> akayarton <169> oudepote <3763> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> stoma <4750> mou <3450>

11:9 apekriyh <611> (5662) de <1161> ek <1537> deuterou <1208> fwnh <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> a <3739> o <3588> yeov <2316> ekayarisen <2511> (5656) su <4771> mh <3361> koinou <2840> (5720)

11:10 touto <5124> de <1161> egeneto <1096> (5633) epi <1909> triv <5151> kai <2532> anespasyh <385> (5681) palin <3825> apanta <537> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772>

11:11 kai <2532> idou <2400> (5628) exauthv <1824> treiv <5140> andrev <435> epesthsan <2186> (5627) epi <1909> thn <3588> oikian <3614> en <1722> h <3739> hmen <1510> (5713) apestalmenoi <649> (5772) apo <575> kaisareiav <2542> prov <4314> me <3165>

11:12 eipen <2036> (5627) de <1161> to <3588> pneuma <4151> moi <3427> sunelyein <4905> (5629) autoiv <846> mhden <3367> diakrinanta <1252> (5660) hlyon <2064> (5627) de <1161> sun <4862> emoi <1698> kai <2532> oi <3588> ex <1803> adelfoi <80> outoi <3778> kai <2532> eishlyomen <1525> (5627) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> androv <435>

11:13 aphggeilen <518> (5656) de <1161> hmin <2254> pwv <4459> eiden <1492> (5627) ton <3588> aggelon <32> en <1722> tw <3588> oikw <3624> autou <846> stayenta <2476> (5685) kai <2532> eiponta <2036> (5631) aposteilon <649> (5657) eiv <1519> iopphn <2445> kai <2532> metapemqai <3343> (5663) simwna <4613> ton <3588> epikaloumenon <1941> (5746) petron <4074>

11:14 ov <3739> lalhsei <2980> (5692) rhmata <4487> prov <4314> se <4571> en <1722> oiv <3739> swyhsh <4982> (5701) su <4771> kai <2532> pav <3956> o <3588> oikov <3624> sou <4675>

11:15 en <1722> de <1161> tw <3588> arxasyai <756> (5670) me <3165> lalein <2980> (5721) epepesen <1968> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> ep <1909> autouv <846> wsper <5618> kai <2532> ef <1909> hmav <2248> en <1722> arch <746>

11:16 emnhsyhn <3415> (5681) de <1161> tou <3588> rhmatov <4487> tou <3588> kuriou <2962> wv <5613> elegen <3004> (5707) iwannhv <2491> men <3303> ebaptisen <907> (5656) udati <5204> umeiv <5210> de <1161> baptisyhsesye <907> (5701) en <1722> pneumati <4151> agiw <40>

11:17 ei <1487> oun <3767> thn <3588> ishn <2470> dwrean <1431> edwken <1325> (5656) autoiv <846> o <3588> yeov <2316> wv <5613> kai <2532> hmin <2254> pisteusasin <4100> (5660) epi <1909> ton <3588> kurion <2962> ihsoun <2424> criston <5547> egw <1473> tiv <5101> hmhn <1510> (5713) dunatov <1415> kwlusai <2967> (5658) ton <3588> yeon <2316>

11:18 akousantev <191> (5660) de <1161> tauta <5023> hsucasan <2270> (5656) kai <2532> edoxasan <1392> (5656) ton <3588> yeon <2316> legontev <3004> (5723) ara <686> kai <2532> toiv <3588> eynesin <1484> o <3588> yeov <2316> thn <3588> metanoian <3341> eiv <1519> zwhn <2222> edwken <1325> (5656)

11:19 oi <3588> men <3303> oun <3767> diasparentev <1289> (5651) apo <575> thv <3588> yliqewv <2347> thv <3588> genomenhv <1096> (5637) epi <1909> stefanw <4736> dihlyon <1330> (5627) ewv <2193> foinikhv <5403> kai <2532> kuprou <2954> kai <2532> antioceiav <490> mhdeni <3367> lalountev <2980> (5723) ton <3588> logon <3056> ei <1487> mh <3361> monon <3440> ioudaioiv <2453>

11:20 hsan <1510> (5713) de <1161> tinev <5100> ex <1537> autwn <846> andrev <435> kuprioi <2953> kai <2532> kurhnaioi <2956> oitinev <3748> elyontev <2064> (5631) eiv <1519> antioceian <490> elaloun <2980> (5707) kai <2532> prov <4314> touv <3588> ellhnistav <1675> euaggelizomenoi <2097> (5734) ton <3588> kurion <2962> ihsoun <2424>

11:21 kai <2532> hn <1510> (5713) ceir <5495> kuriou <2962> met <3326> autwn <846> poluv <4183> te <5037> ariymov <706> o <3588> pisteusav <4100> (5660) epestreqen <1994> (5656) epi <1909> ton <3588> kurion <2962>

11:22 hkousyh <191> (5681) de <1161> o <3588> logov <3056> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> thv <3588> ekklhsiav <1577> thv <3588> oushv <1510> (5752) en <1722> ierousalhm <2419> peri <4012> autwn <846> kai <2532> exapesteilan <1821> (5656) barnaban <921> ewv <2193> antioceiav <490>

11:23 ov <3739> paragenomenov <3854> (5637) kai <2532> idwn <1492> (5631) thn <3588> carin <5485> thn <3588> tou <3588> yeou <2316> ecarh <5463> (5644) kai <2532> parekalei <3870> (5707) pantav <3956> th <3588> proyesei <4286> thv <3588> kardiav <2588> prosmenein <4357> (5721) [en] <1722> tw <3588> kuriw <2962>

11:24 oti <3754> hn <1510> (5713) anhr <435> agayov <18> kai <2532> plhrhv <4134> pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> pistewv <4102> kai <2532> proseteyh <4369> (5681) oclov <3793> ikanov <2425> tw <3588> kuriw <2962>

11:25 exhlyen <1831> (5627) de <1161> eiv <1519> tarson <5019> anazhthsai <327> (5658) saulon <4569>

11:26 kai <2532> eurwn <2147> (5631) hgagen <71> (5627) eiv <1519> antioceian <490> egeneto <1096> (5633) de <1161> autoiv <846> kai <2532> eniauton <1763> olon <3650> sunacyhnai <4863> (5683) en <1722> th <3588> ekklhsia <1577> kai <2532> didaxai <1321> (5658) oclon <3793> ikanon <2425> crhmatisai <5537> (5658) te <5037> prwtwv <4413> en <1722> antioceia <490> touv <3588> mayhtav <3101> cristianouv <5546>

11:27 en <1722> tautaiv <3778> de <1161> taiv <3588> hmeraiv <2250> kathlyon <2718> (5627) apo <575> ierosolumwn <2414> profhtai <4396> eiv <1519> antioceian <490>

11:28 anastav <450> (5631) de <1161> eiv <1520> ex <1537> autwn <846> onomati <3686> agabov <13> eshmainen <4591> (5707) dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> limon <3042> megalhn <3173> mellein <3195> (5721) esesyai <1510> (5705) ef <1909> olhn <3650> thn <3588> oikoumenhn <3625> htiv <3748> egeneto <1096> (5633) epi <1909> klaudiou <2804>

11:29 twn <3588> de <1161> mayhtwn <3101> kaywv <2531> euporeito <2141> (5710) tiv <5100> wrisan <3724> (5656) ekastov <1538> autwn <846> eiv <1519> diakonian <1248> pemqai <3992> (5658) toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) en <1722> th <3588> ioudaia <2449> adelfoiv <80>

11:30 o <3739> kai <2532> epoihsan <4160> (5656) aposteilantev <649> (5660) prov <4314> touv <3588> presbuterouv <4245> dia <1223> ceirov <5495> barnaba <921> kai <2532> saulou <4569>

12:1 kat <2596> ekeinon <1565> de <1161> ton <3588> kairon <2540> epebalen <1911> (5627) hrwdhv <2264> o <3588> basileuv <935> tav <3588> ceirav <5495> kakwsai <2559> (5658) tinav <5100> twn <3588> apo <575> thv <3588> ekklhsiav <1577>

12:2 aneilen <337> (5627) de <1161> iakwbon <2385> ton <3588> adelfon <80> iwannou <2491> macairh <3162>

12:3 idwn <1492> (5631) de <1161> oti <3754> areston <701> estin <1510> (5748) toiv <3588> ioudaioiv <2453> proseyeto <4369> (5639) sullabein <4815> (5629) kai <2532> petron <4074> hsan <1510> (5713) de <1161> hmerai <2250> twn <3588> azumwn <106>

12:4 on <3739> kai <2532> piasav <4084> (5660) eyeto <5087> (5639) eiv <1519> fulakhn <5438> paradouv <3860> (5631) tessarsin <5064> tetradioiv <5069> stratiwtwn <4757> fulassein <5442> (5721) auton <846> boulomenov <1014> (5740) meta <3326> to <3588> pasca <3957> anagagein <321> (5629) auton <846> tw <3588> law <2992>

12:5 o <3588> men <3303> oun <3767> petrov <4074> ethreito <5083> (5712) en <1722> th <3588> fulakh <5438> proseuch <4335> de <1161> hn <1510> (5713) ektenwv <1619> ginomenh <1096> (5740) upo <5259> thv <3588> ekklhsiav <1577> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> peri <4012> autou <846>

12:6 ote <3753> de <1161> hmellen <3195> (5707) prosagagein <4317> (5629) auton <846> o <3588> hrwdhv <2264> th <3588> nukti <3571> ekeinh <1565> hn <1510> (5713) o <3588> petrov <4074> koimwmenov <2837> (5746) metaxu <3342> duo <1417> stratiwtwn <4757> dedemenov <1210> (5772) alusesin <254> dusin <1417> fulakev <5441> te <5037> pro <4253> thv <3588> yurav <2374> ethroun <5083> (5707) thn <3588> fulakhn <5438>

12:7 kai <2532> idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> epesth <2186> (5627) kai <2532> fwv <5457> elamqen <2989> (5656) en <1722> tw <3588> oikhmati <3612> pataxav <3960> (5660) de <1161> thn <3588> pleuran <4125> tou <3588> petrou <4074> hgeiren <1453> (5656) auton <846> legwn <3004> (5723) anasta <450> (5628) en <1722> tacei <5034> kai <2532> exepesan <1601> (5656) autou <846> ai <3588> aluseiv <254> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495>

12:8 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> aggelov <32> prov <4314> auton <846> zwsai <2224> (5669) kai <2532> upodhsai <5265> (5669) ta <3588> sandalia <4547> sou <4675> epoihsen <4160> (5656) de <1161> outwv <3779> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> peribalou <4016> (5640) to <3588> imation <2440> sou <4675> kai <2532> akolouyei <190> (5720) moi <3427>

12:9 kai <2532> exelywn <1831> (5631) hkolouyei <190> (5707) kai <2532> ouk <3756> hdei <1492> (5715) oti <3754> alhyev <227> estin <1510> (5748) to <3588> ginomenon <1096> (5740) dia <1223> tou <3588> aggelou <32> edokei <1380> (5707) de <1161> orama <3705> blepein <991> (5721)

12:10 dielyontev <1330> (5631) de <1161> prwthn <4413> fulakhn <5438> kai <2532> deuteran <1208> hlyan <2064> (5627) epi <1909> thn <3588> pulhn <4439> thn <3588> sidhran <4603> thn <3588> ferousan <5342> (5723) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> htiv <3748> automath <844> hnoigh <455> (5648) autoiv <846> kai <2532> exelyontev <1831> (5631) prohlyon <4281> (5627) rumhn <4505> mian <1520> kai <2532> euyewv <2112> apesth <868> (5627) o <3588> aggelov <32> ap <575> autou <846>

12:11 kai <2532> o <3588> petrov <4074> en <1722> eautw <1438> genomenov <1096> (5637) eipen <2036> (5627) nun <3568> oida <1492> (5758) alhywv <230> oti <3754> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> kuriov <2962> ton <3588> aggelon <32> autou <846> kai <2532> exeilato <1807> (5668) me <3165> ek <1537> ceirov <5495> hrwdou <2264> kai <2532> pashv <3956> thv <3588> prosdokiav <4329> tou <3588> laou <2992> twn <3588> ioudaiwn <2453>

12:12 sunidwn <4894> (5631) te <5037> hlyen <2064> (5627) epi <1909> thn <3588> oikian <3614> thv <3588> mariav <3137> thv <3588> mhtrov <3384> iwannou <2491> tou <3588> epikaloumenou <1941> (5746) markou <3138> ou <3757> hsan <1510> (5713) ikanoi <2425> sunhyroismenoi <4867> (5772) kai <2532> proseucomenoi <4336> (5740)

12:13 krousantov <2925> (5660) de <1161> autou <846> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> pulwnov <4440> proshlyen <4334> (5627) paidiskh <3814> upakousai <5219> (5658) onomati <3686> rodh <4498>

12:14 kai <2532> epignousa <1921> (5631) thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> petrou <4074> apo <575> thv <3588> carav <5479> ouk <3756> hnoixen <455> (5656) ton <3588> pulwna <4440> eisdramousa <1532> (5631) de <1161> aphggeilen <518> (5656) estanai <2476> (5760) ton <3588> petron <4074> pro <4253> tou <3588> pulwnov <4440>

12:15 oi <3588> de <1161> prov <4314> authn <846> eipan <3004> (5627) mainh <3105> (5736) h <3588> de <1161> diiscurizeto <1340> (5711) outwv <3779> ecein <2192> (5721) oi <3588> de <1161> elegon <3004> (5707) o <3588> aggelov <32> estin <1510> (5748) autou <846>

12:16 o <3588> de <1161> petrov <4074> epemenen <1961> (5707) krouwn <2925> (5723) anoixantev <455> (5660) de <1161> eidan <3708> (5627) auton <846> kai <2532> exesthsan <1839> (5627)

12:17 kataseisav <2678> (5660) de <1161> autoiv <846> th <3588> ceiri <5495> sigan <4601> (5721) dihghsato <1334> (5662) autoiv <846> pwv <4459> o <3588> kuriov <2962> auton <846> exhgagen <1806> (5627) ek <1537> thv <3588> fulakhv <5438> eipen <2036> (5627) te <5037> apaggeilate <518> (5657) iakwbw <2385> kai <2532> toiv <3588> adelfoiv <80> tauta <5023> kai <2532> exelywn <1831> (5631) eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> eteron <2087> topon <5117>

12:18 genomenhv <1096> (5637) de <1161> hmerav <2250> hn <1510> (5713) taracov <5017> ouk <3756> oligov <3641> en <1722> toiv <3588> stratiwtaiv <4757> ti <5101> ara <687> o <3588> petrov <4074> egeneto <1096> (5633)

12:19 hrwdhv <2264> de <1161> epizhthsav <1934> (5660) auton <846> kai <2532> mh <3361> eurwn <2147> (5631) anakrinav <350> (5660) touv <3588> fulakav <5441> ekeleusen <2753> (5656) apacyhnai <520> (5683) kai <2532> katelywn <2718> (5631) apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449> eiv <1519> kaisareian <2542> dietriben <1304> (5707)

12:20 hn <1510> (5713) de <1161> yumomacwn <2371> (5723) turioiv <5183> kai <2532> sidwnioiv <4606> omoyumadon <3661> de <1161> parhsan <3918> (5713) prov <4314> auton <846> kai <2532> peisantev <3982> (5660) blaston <986> ton <3588> epi <1909> tou <3588> koitwnov <2846> tou <3588> basilewv <935> htounto <154> (5710) eirhnhn <1515> dia <1223> to <3588> trefesyai <5142> (5745) autwn <846> thn <3588> cwran <5561> apo <575> thv <3588> basilikhv <937>

12:21 takth <5002> de <1161> hmera <2250> [o] <3588> hrwdhv <2264> endusamenov <1746> (5671) esyhta <2066> basilikhn <937> kayisav <2523> (5660) epi <1909> tou <3588> bhmatov <968> edhmhgorei <1215> (5707) prov <4314> autouv <846>

12:22 o <3588> de <1161> dhmov <1218> epefwnei <2019> (5707) yeou <2316> fwnh <5456> kai <2532> ouk <3756> anyrwpou <444>

12:23 paracrhma <3916> de <1161> epataxen <3960> (5656) auton <846> aggelov <32> kuriou <2962> any <473> wn <3739> ouk <3756> edwken <1325> (5656) thn <3588> doxan <1391> tw <3588> yew <2316> kai <2532> genomenov <1096> (5637) skwlhkobrwtov <4662> exequxen <1634> (5656)

12:24 o <3588> de <1161> logov <3056> tou <3588> kuriou <2962> huxanen <837> (5707) kai <2532> eplhyuneto <4129> (5712)

12:25 barnabav <921> de <1161> kai <2532> saulov <4569> upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> ierousalhm <2419> plhrwsantev <4137> (5660) thn <3588> diakonian <1248> sumparalabontev <4838> (5631) iwannhn <2491> ton <3588> epiklhyenta <1941> (5685) markon <3138>

13:1 hsan <1510> (5713) de <1161> en <1722> antioceia <490> kata <2596> thn <3588> ousan <1510> (5752) ekklhsian <1577> profhtai <4396> kai <2532> didaskaloi <1320> o <3588> te <5037> barnabav <921> kai <2532> sumewn <4826> o <3588> kaloumenov <2564> (5746) niger <3526> kai <2532> loukiov <3066> o <3588> kurhnaiov <2956> manahn <3127> te <5037> hrwdou <2264> tou <3588> tetraarcou <5076> suntrofov <4939> kai <2532> saulov <4569>

13:2 leitourgountwn <3008> (5723) de <1161> autwn <846> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> nhsteuontwn <3522> (5723) eipen <2036> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> aforisate <873> (5657) dh <1211> moi <3427> ton <3588> barnaban <921> kai <2532> saulon <4569> eiv <1519> to <3588> ergon <2041> o <3739> proskeklhmai <4341> (5766) autouv <846>

13:3 tote <5119> nhsteusantev <3522> (5660) kai <2532> proseuxamenoi <4336> (5666) kai <2532> epiyentev <2007> (5631) tav <3588> ceirav <5495> autoiv <846> apelusan <630> (5656)

13:4 autoi <846> men <3303> oun <3767> ekpemfyentev <1599> (5685) upo <5259> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> kathlyon <2718> (5627) eiv <1519> seleukeian <4581> ekeiyen <1564> te <5037> apepleusan <636> (5656) eiv <1519> kupron <2954>

13:5 kai <2532> genomenoi <1096> (5637) en <1722> salamini <4529> kathggellon <2605> (5707) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> twn <3588> ioudaiwn <2453> eicon <2192> (5707) de <1161> kai <2532> iwannhn <2491> uphrethn <5257>

13:6 dielyontev <1330> (5631) de <1161> olhn <3650> thn <3588> nhson <3520> acri <891> pafou <3974> euron <2147> (5627) andra <435> tina <5100> magon <3097> qeudoprofhthn <5578> ioudaion <2453> w <3739> onoma <3686> barihsouv <919>

13:7 ov <3739> hn <1510> (5713) sun <4862> tw <3588> anyupatw <446> sergiw <4588> paulw <3972> andri <435> sunetw <4908> outov <3778> proskalesamenov <4341> (5666) barnaban <921> kai <2532> saulon <4569> epezhthsen <1934> (5656) akousai <191> (5658) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316>

13:8 anyistato <436> (5710) de <1161> autoiv <846> elumav <1681> o <3588> magov <3097> outwv <3779> gar <1063> meyermhneuetai <3177> (5743) to <3588> onoma <3686> autou <846> zhtwn <2212> (5723) diastreqai <1294> (5658) ton <3588> anyupaton <446> apo <575> thv <3588> pistewv <4102>

13:9 saulov <4569> de <1161> o <3588> kai <2532> paulov <3972> plhsyeiv <4130> (5685) pneumatov <4151> agiou <40> atenisav <816> (5660) eiv <1519> auton <846>

13:10 eipen <2036> (5627) w <5599> plhrhv <4134> pantov <3956> dolou <1388> kai <2532> pashv <3956> radiourgiav <4468> uie <5207> diabolou <1228> ecyre <2190> pashv <3956> dikaiosunhv <1343> ou <3756> paush <3973> (5695) diastrefwn <1294> (5723) tav <3588> odouv <3598> tou <3588> kuriou <2962> tav <3588> euyeiav <2117>

13:11 kai <2532> nun <3568> idou <2400> (5628) ceir <5495> kuriou <2962> epi <1909> se <4571> kai <2532> esh <1510> (5704) tuflov <5185> mh <3361> blepwn <991> (5723) ton <3588> hlion <2246> acri <891> kairou <2540> paracrhma <3916> de <1161> epesen <4098> (5627) ep <1909> auton <846> acluv <887> kai <2532> skotov <4655> kai <2532> periagwn <4013> (5723) ezhtei <2212> (5707) ceiragwgouv <5497>

13:12 tote <5119> idwn <1492> (5631) o <3588> anyupatov <446> to <3588> gegonov <1096> (5756) episteusen <4100> (5656) ekplhssomenov <1605> (5746) epi <1909> th <3588> didach <1322> tou <3588> kuriou <2962>

13:13 anacyentev <321> (5685) de <1161> apo <575> thv <3588> pafou <3974> oi <3588> peri <4012> paulon <3972> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> perghn <4011> thv <3588> pamfuliav <3828> iwannhv <2491> de <1161> apocwrhsav <672> (5660) ap <575> autwn <846> upestreqen <5290> (5656) eiv <1519> ierosoluma <2414>

13:14 autoi <846> de <1161> dielyontev <1330> (5631) apo <575> thv <3588> perghv <4011> paregenonto <3854> (5633) eiv <1519> antioceian <490> thn <3588> pisidian <4099> kai <2532> elyontev <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> th <3588> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> ekayisan <2523> (5656)

13:15 meta <3326> de <1161> thn <3588> anagnwsin <320> tou <3588> nomou <3551> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396> apesteilan <649> (5656) oi <3588> arcisunagwgoi <752> prov <4314> autouv <846> legontev <3004> (5723) andrev <435> adelfoi <80> ei <1487> tiv <5100> estin <1510> (5748) en <1722> umin <5213> logov <3056> paraklhsewv <3874> prov <4314> ton <3588> laon <2992> legete <3004> (5720)

13:16 anastav <450> (5631) de <1161> paulov <3972> kai <2532> kataseisav <2678> (5660) th <3588> ceiri <5495> eipen <2036> (5627) andrev <435> israhlitai <2475> kai <2532> oi <3588> foboumenoi <5399> (5740) ton <3588> yeon <2316> akousate <191> (5657)

13:17 o <3588> yeov <2316> tou <3588> laou <2992> toutou <5127> israhl <2474> exelexato <1586> (5668) touv <3588> paterav <3962> hmwn <2257> kai <2532> ton <3588> laon <2992> uqwsen <5312> (5656) en <1722> th <3588> paroikia <3940> en <1722> gh <1093> aiguptou <125> kai <2532> meta <3326> bracionov <1023> uqhlou <5308> exhgagen <1806> (5627) autouv <846> ex <1537> authv <846>

13:18 kai <2532> wv <5613> tesserakontaeth <5063> cronon <5550> etropoforhsen <5159> (5656) autouv <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

13:19 kayelwn <2507> (5631) eynh <1484> epta <2033> en <1722> gh <1093> canaan <5477> kateklhronomhsen <2624> (5656) thn <3588> ghn <1093> autwn <846>

13:20 wv <5613> etesin <2094> tetrakosioiv <5071> kai <2532> penthkonta <4004> kai <2532> meta <3326> tauta <5023> edwken <1325> (5656) kritav <2923> ewv <2193> samouhl <4545> profhtou <4396>

13:21 kakeiyen <2547> hthsanto <154> (5668) basilea <935> kai <2532> edwken <1325> (5656) autoiv <846> o <3588> yeov <2316> ton <3588> saoul <4549> uion <5207> kiv <2797> andra <435> ek <1537> fulhv <5443> beniamin <958> eth <2094> tesserakonta <5062>

13:22 kai <2532> metasthsav <3179> (5660) auton <846> hgeiren <1453> (5656) ton <3588> dauid <1138> autoiv <846> eiv <1519> basilea <935> w <3739> kai <2532> eipen <3004> (5627) marturhsav <3140> (5660) euron <2147> (5627) dauid <1138> ton <3588> tou <3588> iessai <2421> [andra] <435> kata <2596> thn <3588> kardian <2588> mou <3450> ov <3739> poihsei <4160> (5692) panta <3956> ta <3588> yelhmata <2307> mou <3450>

13:23 toutou <5127> o <3588> yeov <2316> apo <575> tou <3588> spermatov <4690> kat <2596> epaggelian <1860> hgagen <71> (5627) tw <3588> israhl <2474> swthra <4990> ihsoun <2424>

13:24 prokhruxantov <4296> (5660) iwannou <2491> pro <4253> proswpou <4383> thv <3588> eisodou <1529> autou <846> baptisma <908> metanoiav <3341> panti <3839> tw <3588> law <2992> israhl <2474>

13:25 wv <5613> de <1161> eplhrou <4137> (5707) iwannhv <2491> ton <3588> dromon <1408> elegen <3004> (5707) ti <5101> eme <1691> uponoeite <5282> (5719) einai <1510> (5750) ouk <3756> eimi <1510> (5748) egw <1473> all <235> idou <2400> (5628) ercetai <2064> (5736) met <3326> eme <1691> ou <3739> ouk <3756> eimi <1510> (5748) axiov <514> to <3588> upodhma <5266> twn <3588> podwn <4228> lusai <3089> (5658)

13:26 andrev <435> adelfoi <80> uioi <5207> genouv <1085> abraam <11> kai <2532> oi <3588> en <1722> umin <5213> foboumenoi <5399> (5740) ton <3588> yeon <2316> hmin <2254> o <3588> logov <3056> thv <3588> swthriav <4991> tauthv <3778> exapestalh <1821> (5648)

13:27 oi <3588> gar <1063> katoikountev <2730> (5723) en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> autwn <846> touton <5126> agnohsantev <50> (5660) kai <2532> tav <3588> fwnav <5456> twn <3588> profhtwn <4396> tav <3588> kata <2596> pan <3956> sabbaton <4521> anaginwskomenav <314> (5746) krinantev <2919> (5660) eplhrwsan <4137> (5656)

13:28 kai <2532> mhdemian <3367> aitian <156> yanatou <2288> eurontev <2147> (5631) hthsanto <154> (5668) pilaton <4091> anaireyhnai <337> (5683) auton <846>

13:29 wv <5613> de <1161> etelesan <5055> (5656) panta <3956> ta <3588> peri <4012> autou <846> gegrammena <1125> (5772) kayelontev <2507> (5631) apo <575> tou <3588> xulou <3586> eyhkan <5087> (5656) eiv <1519> mnhmeion <3419>

13:30 o <3588> de <1161> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

13:31 ov <3739> wfyh <3700> (5681) epi <1909> hmerav <2250> pleiouv <4119> toiv <3588> sunanabasin <4872> (5631) autw <846> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> eiv <1519> ierousalhm <2419> oitinev <3748> [nun] <3568> eisin <1510> (5748) marturev <3144> autou <846> prov <4314> ton <3588> laon <2992>

13:32 kai <2532> hmeiv <2249> umav <5209> euaggelizomeya <2097> (5731) thn <3588> prov <4314> touv <3588> paterav <3962> epaggelian <1860> genomenhn <1096> (5637) (13-33) oti <3754> tauthn <3778> o <3588> yeov <2316> ekpeplhrwken <1603> (5758) toiv <3588> teknoiv <5043> hmwn <2257> anasthsav <450> (5660) ihsoun <2424>

13:33 wv <5613> kai <2532> en <1722> tw <3588> qalmw <5568> gegraptai <1125> (5769) tw <3588> deuterw <1208> uiov <5207> mou <3450> ei <1510> (5748) su <4771> egw <1473> shmeron <4594> gegennhka <1080> (5758) se <4571>

13:34 oti <3754> de <1161> anesthsen <450> (5656) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498> mhketi <3371> mellonta <3195> (5723) upostrefein <5290> (5721) eiv <1519> diafyoran <1312> outwv <3779> eirhken <2046> (5758) oti <3754> dwsw <1325> (5692) umin <5213> ta <3588> osia <3741> dauid <1138> ta <3588> pista <4103>

13:35 dioti <1360> kai <2532> en <1722> eterw <2087> legei <3004> (5719) ou <3756> dwseiv <1325> (5692) ton <3588> osion <3741> sou <4675> idein <1492> (5629) diafyoran <1312>

13:36 dauid <1138> men <3303> gar <1063> idia <2398> genea <1074> uphrethsav <5256> (5660) th <3588> tou <3588> yeou <2316> boulh <1012> ekoimhyh <2837> (5681) kai <2532> proseteyh <4369> (5681) prov <4314> touv <3588> paterav <3962> autou <846> kai <2532> eiden <1492> (5627) diafyoran <1312>

13:37 on <3739> de <1161> o <3588> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) ouk <3756> eiden <1492> (5627) diafyoran <1312>

13:38 gnwston <1110> oun <3767> estw <1510> (5749) umin <5213> andrev <435> adelfoi <80> oti <3754> dia <1223> toutou <5127> umin <5213> afesiv <859> amartiwn <266> kataggelletai <2605> (5743)

13:39 kai <2532> apo <575> pantwn <3956> wn <3739> ouk <3756> hdunhyhte <1410> (5675) en <1722> nomw <3551> mwusewv <3475> dikaiwyhnai <1344> (5683) (13-39) en <1722> toutw <5129> pav <3956> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) dikaioutai <1344> (5743)

13:40 blepete <991> (5720) oun <3767> mh <3361> epelyh <1904> (5632) to <3588> eirhmenon <2046> (5772) en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396>

13:41 idete <1492> (5628) oi <3588> katafronhtai <2707> kai <2532> yaumasate <2296> (5657) kai <2532> afanisyhte <853> (5682) oti <3754> ergon <2041> ergazomai <2038> (5736) egw <1473> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> umwn <5216> ergon <2041> o <3739> ou <3756> mh <3361> pisteushte <4100> (5661) ean <1437> tiv <5100> ekdihghtai <1555> (5741) umin <5213>

13:42 exiontwn <1826> (5654) de <1161> autwn <846> parekaloun <3870> (5707) eiv <1519> to <3588> metaxu <3342> sabbaton <4521> lalhyhnai <2980> (5683) autoiv <846> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org