NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 6:11-13

6:11 tote <5119> upebalon <5260> (5627) andrav <435> legontav <3004> (5723) oti <3754> akhkoamen <191> (5754) autou <846> lalountov <2980> (5723) rhmata <4487> blasfhma <989> eiv <1519> mwushn <3475> kai <2532> ton <3588> yeon <2316>

6:12 sunekinhsan <4787> (5656) te <5037> ton <3588> laon <2992> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> kai <2532> touv <3588> grammateiv <1122> kai <2532> epistantev <2186> (5631) sunhrpasan <4884> (5656) auton <846> kai <2532> hgagon <71> (5627) eiv <1519> to <3588> sunedrion <4892>

6:13 esthsan <2476> (5627) te <5037> marturav <3144> qeudeiv <5571> legontav <3004> (5723) o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> ou <3756> pauetai <3973> (5731) lalwn <2980> (5723) rhmata <4487> kata <2596> tou <3588> topou <5117> tou <3588> agiou <40> [toutou] <5127> kai <2532> tou <3588> nomou <3551>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org