NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 5:30-31

5:30 o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> hgeiren <1453> (5656) ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> dieceirisasye <1315> (5668) kremasantev <2910> (5660) epi <1909> xulou <3586>

5:31 touton <5126> o <3588> yeov <2316> archgon <747> kai <2532> swthra <4990> uqwsen <5312> (5656) th <3588> dexia <1188> autou <846> [tou] <3588> dounai <1325> (5629) metanoian <3341> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> afesin <859> amartiwn <266>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org