NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 5:17

5:17 anastav <450> (5631) de <1161> o <3588> arciereuv <749> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> sun <4862> autw <846> h <3588> ousa <1510> (5752) airesiv <139> twn <3588> saddoukaiwn <4523> eplhsyhsan <4130> (5681) zhlou <2205>

Acts 23:6-8

23:6 gnouv <1097> (5631) de <1161> o <3588> paulov <3972> oti <3754> to <3588> en <1520> merov <3313> estin <1510> (5748) saddoukaiwn <4523> to <3588> de <1161> eteron <2087> farisaiwn <5330> ekrazen <2896> (5707) en <1722> tw <3588> sunedriw <4892> andrev <435> adelfoi <80> egw <1473> farisaiov <5330> eimi <1510> (5748) uiov <5207> farisaiwn <5330> peri <4012> elpidov <1680> kai <2532> anastasewv <386> nekrwn <3498> krinomai <2919> (5743)

23:7 touto <5124> de <1161> autou <846> lalountov <2980> (5723) egeneto <1096> (5633) stasiv <4714> twn <3588> farisaiwn <5330> kai <2532> saddoukaiwn <4523> kai <2532> escisyh <4977> (5681) to <3588> plhyov <4128>

23:8 saddoukaioi <4523> gar <1063> legousin <3004> (5719) mh <3361> einai <1510> (5750) anastasin <386> mhte <3383> aggelon <32> mhte <3383> pneuma <4151> farisaioi <5330> de <1161> omologousin <3670> (5719) ta <3588> amfotera <297>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org