NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 4:6-22

4:6 kai <2532> annav <452> o <3588> arciereuv <749> kai <2532> kaiafav <2533> kai <2532> iwannhv <2491> kai <2532> alexandrov <223> kai <2532> osoi <3745> hsan <1510> (5713) ek <1537> genouv <1085> arcieratikou <748>

4:7 kai <2532> sthsantev <2476> (5660) autouv <846> en <1722> tw <3588> mesw <3319> epunyanonto <4441> (5711) en <1722> poia <4169> dunamei <1411> h <2228> en <1722> poiw <4169> onomati <3686> epoihsate <4160> (5656) touto <5124> umeiv <5210>

4:8 tote <5119> petrov <4074> plhsyeiv <4130> (5685) pneumatov <4151> agiou <40> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> arcontev <758> tou <3588> laou <2992> kai <2532> presbuteroi <4245>

4:9 ei <1487> hmeiv <2249> shmeron <4594> anakrinomeya <350> (5743) epi <1909> euergesia <2108> anyrwpou <444> asyenouv <772> en <1722> tini <5101> outov <3778> seswstai <4982> (5769)

4:10 gnwston <1110> estw <1510> (5749) pasin <3956> umin <5213> kai <2532> panti <3956> tw <3588> law <2992> israhl <2474> oti <3754> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> nazwraiou <3480> on <3739> umeiv <5210> estaurwsate <4717> (5656) on <3739> o <3588> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> nekrwn <3498> en <1722> toutw <5129> outov <3778> paresthken <3936> (5758) enwpion <1799> umwn <5216> ugihv <5199>

4:11 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> liyov <3037> o <3588> exouyenhyeiv <1848> (5685) uf <5259> umwn <5216> twn <3588> oikodomwn <3621> o <3588> genomenov <1096> (5637) eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137>

4:12 kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> allw <243> oudeni <3762> h <3588> swthria <4991> oude <3761> gar <1063> onoma <3686> estin <1510> (5748) eteron <2087> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772> to <3588> dedomenon <1325> (5772) en <1722> anyrwpoiv <444> en <1722> w <3739> dei <1163> (5904) swyhnai <4982> (5683) hmav <2248>

4:13 yewrountev <2334> (5723) de <1161> thn <3588> tou <3588> petrou <4074> parrhsian <3954> kai <2532> iwannou <2491> kai <2532> katalabomenoi <2638> (5642) oti <3754> anyrwpoi <444> agrammatoi <62> eisin <1510> (5748) kai <2532> idiwtai <2399> eyaumazon <2296> (5707) epeginwskon <1921> (5707) te <5037> autouv <846> oti <3754> sun <4862> tw <3588> ihsou <2424> hsan <1510> (5713)

4:14 ton <3588> te <5037> anyrwpon <444> blepontev <991> (5723) sun <4862> autoiv <846> estwta <2476> (5761) ton <3588> teyerapeumenon <2323> (5772) ouden <3762> eicon <2192> (5707) anteipein <471> (5629)

4:15 keleusantev <2753> (5660) de <1161> autouv <846> exw <1854> tou <3588> sunedriou <4892> apelyein <565> (5629) suneballon <4820> (5707) prov <4314> allhlouv <240>

4:16 legontev <3004> (5723) ti <5101> poihswmen <4160> (5661) toiv <3588> anyrwpoiv <444> toutoiv <5125> oti <3754> men <3303> gar <1063> gnwston <1110> shmeion <4592> gegonen <1096> (5754) di <1223> autwn <846> pasin <3956> toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) ierousalhm <2419> faneron <5318> kai <2532> ou <3756> dunameya <1410> (5736) arneisyai <720> (5738)

4:17 all <235> ina <2443> mh <3361> epi <1909> pleion <4119> dianemhyh <1268> (5686) eiv <1519> ton <3588> laon <2992> apeilhswmeya <546> (5672) autoiv <846> mhketi <3371> lalein <2980> (5721) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> toutw <5129> mhdeni <3367> anyrwpwn <444>

4:18 kai <2532> kalesantev <2564> (5660) autouv <846> parhggeilan <3853> (5656) kayolou <2527> mh <3361> fyeggesyai <5350> (5738) mhde <3366> didaskein <1321> (5721) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> [tou] <3588> ihsou <2424>

4:19 o <3588> de <1161> petrov <4074> kai <2532> iwannhv <2491> apokriyentev <611> (5679) eipon <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ei <1487> dikaion <1342> estin <1510> (5748) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> umwn <5216> akouein <191> (5721) mallon <3123> h <2228> tou <3588> yeou <2316> krinate <2919> (5657)

4:20 ou <3756> dunameya <1410> (5736) gar <1063> hmeiv <2249> a <3739> eidamen <3708> (5627) kai <2532> hkousamen <191> (5656) mh <3361> lalein <2980> (5721)

4:21 oi <3588> de <1161> prosapeilhsamenoi <4324> (5671) apelusan <630> (5656) autouv <846> mhden <3367> euriskontev <2147> (5723) to <3588> pwv <4459> kolaswntai <2849> (5672) autouv <846> dia <1223> ton <3588> laon <2992> oti <3754> pantev <3956> edoxazon <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> epi <1909> tw <3588> gegonoti <1096> (5756)

4:22 etwn <2094> gar <1063> hn <1510> (5713) pleionwn <4119> tesserakonta <5062> o <3588> anyrwpov <444> ef <1909> on <3739> gegonei <1096> (5715) to <3588> shmeion <4592> touto <5124> thv <3588> iasewv <2392>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org