NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 4:5-7

4:5 egeneto <1096> (5633) de <1161> epi <1909> thn <3588> aurion <839> sunacyhnai <4863> (5683) autwn <846> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> kai <2532> touv <3588> grammateiv <1122> en <1722> ierousalhm <2419>

4:6 kai <2532> annav <452> o <3588> arciereuv <749> kai <2532> kaiafav <2533> kai <2532> iwannhv <2491> kai <2532> alexandrov <223> kai <2532> osoi <3745> hsan <1510> (5713) ek <1537> genouv <1085> arcieratikou <748>

4:7 kai <2532> sthsantev <2476> (5660) autouv <846> en <1722> tw <3588> mesw <3319> epunyanonto <4441> (5711) en <1722> poia <4169> dunamei <1411> h <2228> en <1722> poiw <4169> onomati <3686> epoihsate <4160> (5656) touto <5124> umeiv <5210>

Acts 4:27-28

4:27 sunhcyhsan <4863> (5681) gar <1063> ep <1909> alhyeiav <225> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> epi <1909> ton <3588> agion <40> paida <3816> sou <4675> ihsoun <2424> on <3739> ecrisav <5548> (5656) hrwdhv <2264> te <5037> kai <2532> pontiov <4194> pilatov <4091> sun <4862> eynesin <1484> kai <2532> laoiv <2992> israhl <2474>

4:28 poihsai <4160> (5658) osa <3745> h <3588> ceir <5495> sou <4675> kai <2532> h <3588> boulh <1012> prowrisen <4309> (5656) genesyai <1096> (5635)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org