NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 4:3-7

4:3 kai <2532> epebalon <1911> (5627) autoiv <846> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> eyento <5087> (5639) eiv <1519> thrhsin <5084> eiv <1519> thn <3588> aurion <839> hn <1510> (5713) gar <1063> espera <2073> hdh <2235>

4:4 polloi <4183> de <1161> twn <3588> akousantwn <191> (5660) ton <3588> logon <3056> episteusan <4100> (5656) kai <2532> egenhyh <1096> (5675) ariymov <706> twn <3588> andrwn <435> wv <5613> ciliadev <5505> pente <4002>

4:5 egeneto <1096> (5633) de <1161> epi <1909> thn <3588> aurion <839> sunacyhnai <4863> (5683) autwn <846> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> kai <2532> touv <3588> grammateiv <1122> en <1722> ierousalhm <2419>

4:6 kai <2532> annav <452> o <3588> arciereuv <749> kai <2532> kaiafav <2533> kai <2532> iwannhv <2491> kai <2532> alexandrov <223> kai <2532> osoi <3745> hsan <1510> (5713) ek <1537> genouv <1085> arcieratikou <748>

4:7 kai <2532> sthsantev <2476> (5660) autouv <846> en <1722> tw <3588> mesw <3319> epunyanonto <4441> (5711) en <1722> poia <4169> dunamei <1411> h <2228> en <1722> poiw <4169> onomati <3686> epoihsate <4160> (5656) touto <5124> umeiv <5210>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org