NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 4:26-28

4:26 paresthsan <3936> (5656) oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> sunhcyhsan <4863> (5681) epi <1909> to <3588> auto <846> kata <2596> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> kata <2596> tou <3588> cristou <5547> autou <846>

4:27 sunhcyhsan <4863> (5681) gar <1063> ep <1909> alhyeiav <225> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> epi <1909> ton <3588> agion <40> paida <3816> sou <4675> ihsoun <2424> on <3739> ecrisav <5548> (5656) hrwdhv <2264> te <5037> kai <2532> pontiov <4194> pilatov <4091> sun <4862> eynesin <1484> kai <2532> laoiv <2992> israhl <2474>

4:28 poihsai <4160> (5658) osa <3745> h <3588> ceir <5495> sou <4675> kai <2532> h <3588> boulh <1012> prowrisen <4309> (5656) genesyai <1096> (5635)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org