NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 4:17-21

4:17 all <235> ina <2443> mh <3361> epi <1909> pleion <4119> dianemhyh <1268> (5686) eiv <1519> ton <3588> laon <2992> apeilhswmeya <546> (5672) autoiv <846> mhketi <3371> lalein <2980> (5721) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> toutw <5129> mhdeni <3367> anyrwpwn <444>

4:18 kai <2532> kalesantev <2564> (5660) autouv <846> parhggeilan <3853> (5656) kayolou <2527> mh <3361> fyeggesyai <5350> (5738) mhde <3366> didaskein <1321> (5721) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> [tou] <3588> ihsou <2424>

4:19 o <3588> de <1161> petrov <4074> kai <2532> iwannhv <2491> apokriyentev <611> (5679) eipon <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ei <1487> dikaion <1342> estin <1510> (5748) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> umwn <5216> akouein <191> (5721) mallon <3123> h <2228> tou <3588> yeou <2316> krinate <2919> (5657)

4:20 ou <3756> dunameya <1410> (5736) gar <1063> hmeiv <2249> a <3739> eidamen <3708> (5627) kai <2532> hkousamen <191> (5656) mh <3361> lalein <2980> (5721)

4:21 oi <3588> de <1161> prosapeilhsamenoi <4324> (5671) apelusan <630> (5656) autouv <846> mhden <3367> euriskontev <2147> (5723) to <3588> pwv <4459> kolaswntai <2849> (5672) autouv <846> dia <1223> ton <3588> laon <2992> oti <3754> pantev <3956> edoxazon <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> epi <1909> tw <3588> gegonoti <1096> (5756)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org