NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 3:6-11

3:6 eipen <2036> (5627) de <1161> petrov <4074> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> ouc <3756> uparcei <5225> (5719) moi <3427> o <3739> de <1161> ecw <2192> (5719) touto <5124> soi <4671> didwmi <1325> (5719) en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> nazwraiou <3480> peripatei <4043> (5720)

3:7 kai <2532> piasav <4084> (5660) auton <846> thv <3588> dexiav <1188> ceirov <5495> hgeiren <1453> (5656) auton <846> paracrhma <3916> de <1161> esterewyhsan <4732> (5681) ai <3588> baseiv <939> autou <846> kai <2532> ta <3588> sfudra <4974>

3:8 kai <2532> exallomenov <1814> (5740) esth <2476> (5627) kai <2532> periepatei <4043> (5707) kai <2532> eishlyen <1525> (5627) sun <4862> autoiv <846> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> peripatwn <4043> (5723) kai <2532> allomenov <242> (5740) kai <2532> ainwn <134> (5723) ton <3588> yeon <2316>

3:9 kai <2532> eiden <1492> (5627) pav <3956> o <3588> laov <2992> auton <846> peripatounta <4043> (5723) kai <2532> ainounta <134> (5723) ton <3588> yeon <2316>

3:10 epeginwskon <1921> (5707) de <1161> auton <846> oti <3754> outov <3778> hn <1510> (5713) o <3588> prov <4314> thn <3588> elehmosunhn <1654> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> th <3588> wraia <5611> pulh <4439> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) yambouv <2285> kai <2532> ekstasewv <1611> epi <1909> tw <3588> sumbebhkoti <4819> (5761) autw <846>

3:11 kratountov <2902> (5723) de <1161> autou <846> ton <3588> petron <4074> kai <2532> ton <3588> iwannhn <2491> sunedramen <4936> (5627) pav <3956> o <3588> laov <2992> prov <4314> autouv <846> epi <1909> th <3588> stoa <4745> th <3588> kaloumenh <2564> (5746) solomwntov <4672> ekyamboi <1569>

Acts 3:16

3:16 kai <2532> th <3588> pistei <4102> tou <3588> onomatov <3686> autou <846> touton <5126> on <3739> yewreite <2334> (5719) kai <2532> oidate <1492> (5758) esterewsen <4732> (5656) to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> h <3588> pistiv <4102> h <3588> di <1223> autou <846> edwken <1325> (5656) autw <846> thn <3588> oloklhrian <3647> tauthn <3778> apenanti <561> pantwn <3956> umwn <5216>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org