NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 3:22-23

3:22 mwushv <3475> men <3303> eipen <2036> (5627) oti <3754> profhthn <4396> umin <5213> anasthsei <450> (5692) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ek <1537> twn <3588> adelfwn <80> umwn <5216> wv <5613> eme <1691> autou <846> akousesye <191> (5695) kata <2596> panta <3956> osa <3745> an <302> lalhsh <2980> (5661) prov <4314> umav <5209>

3:23 estai <1510> (5704) de <1161> pasa <3956> quch <5590> htiv <3748> ean <1437> mh <3361> akoush <191> (5661) tou <3588> profhtou <4396> ekeinou <1565> exoleyreuyhsetai <1842> (5701) ek <1537> tou <3588> laou <2992>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org