NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 3:2-8

3:2 kai <2532> tiv <5100> anhr <435> cwlov <5560> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> autou <846> uparcwn <5225> (5723) ebastazeto <941> (5712) on <3739> etiyoun <5087> (5707) kay <2596> hmeran <2250> prov <4314> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> ierou <2411> thn <3588> legomenhn <3004> (5746) wraian <5611> tou <3588> aitein <154> (5721) elehmosunhn <1654> para <3844> twn <3588> eisporeuomenwn <1531> (5740) eiv <1519> to <3588> ieron <2411>

3:3 ov <3739> idwn <1492> (5631) petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> mellontav <3195> (5723) eisienai <1524> (5750) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> hrwta <2065> (5707) elehmosunhn <1654> labein <2983> (5629)

3:4 atenisav <816> (5660) de <1161> petrov <4074> eiv <1519> auton <846> sun <4862> tw <3588> iwannh <2491> eipen <2036> (5627) bleqon <991> (5657) eiv <1519> hmav <2248>

3:5 o <3588> de <1161> epeicen <1907> (5707) autoiv <846> prosdokwn <4328> (5723) ti <5100> par <3844> autwn <846> labein <2983> (5629)

3:6 eipen <2036> (5627) de <1161> petrov <4074> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> ouc <3756> uparcei <5225> (5719) moi <3427> o <3739> de <1161> ecw <2192> (5719) touto <5124> soi <4671> didwmi <1325> (5719) en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> nazwraiou <3480> peripatei <4043> (5720)

3:7 kai <2532> piasav <4084> (5660) auton <846> thv <3588> dexiav <1188> ceirov <5495> hgeiren <1453> (5656) auton <846> paracrhma <3916> de <1161> esterewyhsan <4732> (5681) ai <3588> baseiv <939> autou <846> kai <2532> ta <3588> sfudra <4974>

3:8 kai <2532> exallomenov <1814> (5740) esth <2476> (5627) kai <2532> periepatei <4043> (5707) kai <2532> eishlyen <1525> (5627) sun <4862> autoiv <846> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> peripatwn <4043> (5723) kai <2532> allomenov <242> (5740) kai <2532> ainwn <134> (5723) ton <3588> yeon <2316>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org