NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 3:17

3:17 kai <2532> nun <3568> adelfoi <80> oida <1492> (5758) oti <3754> kata <2596> agnoian <52> epraxate <4238> (5656) wsper <5618> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> umwn <5216>

Acts 13:27

13:27 oi <3588> gar <1063> katoikountev <2730> (5723) en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> autwn <846> touton <5126> agnohsantev <50> (5660) kai <2532> tav <3588> fwnav <5456> twn <3588> profhtwn <4396> tav <3588> kata <2596> pan <3956> sabbaton <4521> anaginwskomenav <314> (5746) krinantev <2919> (5660) eplhrwsan <4137> (5656)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org